แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้ (๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู้

3.วัฒนธรรมองค์กร และ การจัดการความรู้

 วัฒนธรรมองค์กร กพร มีรายละเอียด ๕ ประเด็นที่จะต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประเมินตนเอง ว่า องค์กรนั้นๆ มีอยู่ หรือ ทำอยู่ หรือไม่

 3.1 องค์กรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร

 3.2 พนักงานในองค์กรทำงาน  โดยเปิดเผยข้อมูลและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน 

 3.3 องค์กรตระหนักว่า  วัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้  คือ การสร้าง หรือเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3.4 องค์กรส่งเสริมให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้ โดยการให้อิสระในการคิด และการทำงาน รวมทั้งกระตุ้นให้พนักงานสร้างสรรสิ่งใหม่ ๆ 

 3.5 ทุกคนในองค์กรถือว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน

 ลองศึกษาครับ กพร กำหนดส่ง ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ (Link)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)