พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2547 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรในวัน จันทร์ที่ 23 มกราคม 2549  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Citcoms โดย งานผลิตรายการโทรทัศน์ งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด และฝ่ายสื่อโสตฯ ตามคณะต่างๆ ได้ร่วมงานกัน ในนามของ ฝ่ายเครื่องเสียงและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจคือ

 1. ถ่ายทอดระบบเสียงในงานฝึกซ้อม จนถึงวันรับปริญญา 20- 23 มกราคม 2549
 2. ถ่ายทอดภาพโทรทัศวงจรปิดในบริเวณพิธีและบริเวณที่พักผู้ปกครอง
 3. ถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านระบบอินทราเน็ตไปยังที่พักผู้ปกครองตามคณะต่างๆ
 4. ถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลก โดยใช้เครือข่ายของทบวงมหาวิทยาลัย ลิ้ง

    โดยในการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี เพราะผู้ปฏิบัตงานมีประสบการณ์ในการดำเนินงานมาหลายปีและถ่ายทอดประสบการณ์กันมาเป็นรุ่นๆ เริ่มจาก

 1. การแต่งตั้งหัวหน้างานโดยคำสั่งมหาวิทยาลัย ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก เป็นหัวหน้า ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร เป็นรอง
 2. จากนั้นก็มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นคำสั่งของมหาวิทยาลัยชุดใหญ่ วิธีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดนี้ ก็จะใช้วิธีดูจากรายชื่อของคณะกรรมการชุดที่แล้ว และดูว่ากรรมการชุดที่แล้วปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร และทางฝ่ายต้องติดต่อประสานงานกันกับหน่วยงานใดบ้าง เช่น Citcoms ฝ่ายโสตฯ ของสำนักหอสมุด ฝ่ายโสตฯ ของคณะเภสัชฯ ฝ่ายโสตฯ ของโรงพยาบาล มอนอ ฝ่ายโสตฯ ของวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก็เสนอชื่อมาเป็นกรรมการ ทำให้ได้รับความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งการยืมอุกรณ์ เครื่องมือจากหน่วยงานนั้นๆ
 3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคโนเป็นผู้ร่างหนังสือ ออกหนังสือ แจ้งกรมประชาสัมพันธ์ แจ้งหมายกำหนดการ (หมายกำหนดการจะไม่ค่อยนิ่งจนกว่าใกล้ 15 วันก่อนกำหนดจึงจะแน่นอน)
 4. ประสานงานขอความอนุเคราะห์ทหารขนย้ายอุปกรณ์หนักๆ เช่น ทีวี 29 นิ้ว (ที่มหาวิทยาลัยบูรพาใช้วิธีเช่าโทรทัศน์ 21 นิ้วจากบริษัทซัมซุง แล้วพอเสร็จงานขายต่อในราคาถูก)
 5. ขอยืม Modulitor จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กล้องโทรทัศน์ชุดถ่ายทอดและเจ้าหน้าที่จาก Citcoms
 6. ขอยืมเครื่องเสียงจากสำนักหอสมุด
 7. ขอยืมเครื่องผสมสัญญาณภาพ Distributor จากวิทย์แพทย์
 8. ขอยืมทีวีจอเล็กจากโรงพยาบาล
 9. ขอยืมโปรเจ็คเตอร์จากบริษัทสาธิตฯ
 10. ขอยืมจอจากกองกิจฯ
 11. ขอยืมทีวีจากคณะต่างๆ เช่น มนุษฯ วิทย์แพทย์ เภสัชฯ
 12. ติดต่อเช่าวิทยุจากการสื่อสาร
 13. จองที่พักให้เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ 
 14. นัดประชุมเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่างๆ วันที่ 10 มกราคม แต่เนื่องจากปีนี้ Citcoms ไปจัดงาน ที่พะเยา เลยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาประชุมคนเดียว
 15. ทีมงานเริ่มงานกันวัน พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2549