การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง


เมื่อทำงานวิจัย...ก็ต้องสรุปผลการวิจัย ที่ต้องการหาคำตอบตามข้อสงสัยให้ได้.

     ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นเรื่อง การวิจัยเรื่อง  กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองกรณี: วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมผลิตข้าวพันธุ์ดีบ้านห้วยหมาก ตำบลโพธิ์พระยา  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นสรุปผลได้ว่า...

1.  วัตถุประสงค์ในการวิจัย

     เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การบริหารจัดการ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการดำเนินกิจการ ปัจจัยที่ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และ บทบาทการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

2. วิธีดำเนินงานวิจัย

     ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research : PAR) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การประชุม การจัดเวทีชุมชน และการสังเกต  วิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบ แยกแยะองค์ประกอบ และสรุปผลโดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีมาเป็นกรอบ

3. ผลการศึกษา

     3.1  สถานการณ์วิสาหกิจชุมชน พบว่า เกิดขึ้นจากรวมกลุ่มเพื่อรองรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  ต่อรองและจัดซื้อปัจจัยการผลิต และช่วยเหลือเงินทุนทำนาโดยใช้กองทุนหมุนเวียน  

     3.2  การบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน พบว่า มีงบประมาณหมุนเวียน มีปัจจัยการผลิต มีการสนับสนุนกิจกรรม มีการสื่อสาร มีการจัดการเรียนรู้ และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาร่วมกิจกรรม

     3.3   ปัญหาอุปสรรค  พบว่า  การดำเนินกิจกรรมเป็นแบบกลุ่มอาชีพ  นำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาใช้พัฒนากลุ่มค่อนข้างต่ำ   การแบ่งหน้าที่ยังไม่ชัดเจน  มีการลงทุนในอาชีพค่อนข้างสูง  และผลผลิตยังไม่ได้คุณภาพ    

     3.4.   แนวทางพัฒนาการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน พบว่า ควรนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้  จัดให้ทำงานร่วมกัน ใช้ความซื่อสัตย์ และพัฒนากิจการโดยลดต้นทุนการผลิต 

     3.5  ปัจจัยที่ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พบว่า 1) การทำบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และ 2) ตัวของวิสาหกิจชุมชน 3.6 บทบาทนักส่งเสริมการเกษตร พบว่า 1) นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางาน  2) จัดเวทีชุมชนเพื่อกระตุ้นการทำกิจกรรมกลุ่ม 3) เสริมหนุนการทำกิจกรรมของชุมชน 4) เป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของชุมชน 5) เสริมแรงและให้กำลังใจกับชุมชน และ 6) พัฒนาตนเองควบคู่กับการพัฒนากลุ่ม               

4.  ข้อเสนอแนะ 

     4.1 จัดระบบงานวิสาหกิจชุมชน4.2 สร้างโอกาสการพัฒนาตนเองให้กับเจ้าหน้าที่ นำ

     4.3 จัดองค์ประกอบงานวิสาหกิจชุมชน 7 เรื่องคือ ระบบข้อมูล มีเป้าหมาย กลุ่มส่งเสริม แผนกลุ่ม สนับสนุนแผนกลุ่ม แผนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ และติดตามและวัดผลการดำเนินงาน. <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทีมงานวิจัยจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 7 คน คือ  1.  นางสาวณลินี  หอวงศ์รัตนะ     2.  นางสาวบุษบา   สว่างใจ     3.  นางภัทราภรณ์  มุ่งสวัสดิ์     4.  นางศิริวรรณ  หวังดี     5.  นางสาวทัศนา  คิดสร้าง     6.  นางดวงสมร   พฤฑฒิกุล     7.  นางสาวสุจิรา   กิจเจริญ</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal">ภาพทีมนักวิจัยเจ้าหน้าที่</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in" class="MsoNormal"></p>

หมายเลขบันทึก: 128295เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2007 11:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:20 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

สวัสดีครับอ.ศิริวรรณ  เป็นความรู้ที่มีคุณค่าสำหรับนักส่งเสริมการเกษตร ณ.ปัจจุบันครับ

สวัสดีค่ะ  คุณเขียวมรกต

  เป็นความรู้ที่ทำให้งานส่งเสริมการเกษตรไม่หยุดนิ่งค่ะ

เห็นคนเก่งแล้ว

อยากเก่งมั่งจัง

จะได้

้ช่วยพัฒนาประเทศ 

เป็นงานวิจัยที่ดี เหมาะสมกับทิศทางของกรมส่งเสริมฯ ที่ปัจจุบันกำลังผลักดันงานด้านนี้

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี