เพื่อนๆ เราจงสามัคคีกันไว้ เพื่อฝ่าฟันอุปสรรค์ไม่ว่างานเล็กก็ดีงานใหญ่ก็ดีจงช่วยกันนะ กําลังใจ-กําลังกายเป็นสิ่งสําคัญมากรวมถึงนําใจก็เช่นกัน ดังนั้นเพื่อนๆจงมีใจเเละเอาใจใส่กับงานเพื่อให้เกิดความสําเร็จเเก่บริษัทของพวกเรา