วันที่ 13 ม.ค. เป็นวันศุกร์ เทศบาลวังเจ้า มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมวันด็กให้กับเด็นนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล และโรงเรียนข้างเคียง ได้มาร่วมงาน โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ได้มาร่วมแสดงดนตรีและการละเล่นต่าง ๆ