เราจะเริ่มต้นจัดการความรู้จากส่วนไหนขององค์กร? เป็นเรื่องแรกๆที่ทีม KM ต้องตัดสินใจ เพราะหากดูจากตำราการจัดการความรู้หลายเล่ม จะพบว่า การจัดการความรู้เกี่ยวพันกับเรื่องใหญ่ๆ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.โครงสร้างองค์กร 2.ความรู้ 3.บุคลากร 4.IT ทีม KM บางทีม อาจเริ่มที่ความรู้ บางทีมอาจเริ่มที่โครงสร้างองค์กร บางทีมอาจเริ่มที่ IT แต่ทีมของเราจะเริ่มจาก การพัฒนาบุคลากร

สาเหตุที่ทีม KM ของคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เริ่มต้นจัดการความรู้จากด้านบุคลากรเป็นเพราะเมื่อเรากำหนดเป้าหมายของการทำ KM เราพบว่า เป้าหมายแรกคือ การทำให้บุคลากรทุกคนของคณะแพทยศาสตร์เป็นคนเก่งมากขึ้น นอกจากนั้น จากการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้การทำ KM ล้มเหลว ข้อที่จะเป็นปัญหากับเรามากที่สุด คือเรื่องที่เรามีความเสี่ยงที่บุคลากรส่วนใหญ่ อาจคิดว่าการทำ KM ไม่ใช้หน้าที่ของเขา หรือไม่มีแรงจูงใจมากพอ หากเราเริ่มทำ KM ที่การปรับโครงสร้างองค์กร บุคลากรส่วนใหญ่อาจคิดว่ามันเป็นเรื่องของผู้บริหาร หากเราเริ่มทำ KM ที่การพัฒนาระบบ IT คนส่วนใหญ่ก็อาจคิดว่ามันเป็นเรื่องของทีม IT กับทีม KM หากเราเริ่มทำ KM จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เราอาจพบปัญหาว่า ความรู้ของเราส่วนใหญ่เป็น Deficit knowledge ไม่ใช่ Tacit knowledge ดังนั้น เราจะเริ่มทำ KM ที่การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นในทันที ว่าการทำ KM เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคน โดยมีเป้าหมายแรก คือ ทำ KM เพื่อให้บุคลากรทุกคนเป็นคนมีความรู้มากขึ้น และ "เก่ง" ขึ้น

เมื่อเรากำหนดการเริ่มต้นการทำ KM ด้วยการพัฒนาบุคลากรแล้ว เรื่องแรกที่จะต้องทำ คือการกำหนด core competency ที่บุคลากรทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของเรา เมื่อศึกษาตำราที่เกี่ยวข้องกับ competency หลายเล่ม ก็พบว่า การพัฒนา core competency หรือสมรรถนะ ในแต่ละองค์กร อาจเกิดขึ้นได้ 2 แบบคือ 1.เป็นการกำหนดจากทีมผู้บริหาร 2.เกิดจากการกำหนดร่วมกันระหว่างกลุ่มคนทำงาน

ทีม KM ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เลือกการพัฒนา core competency ของเราโดยใช้วิธีแรก โดยมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทย์ จำนวน 7 คน มาพิจารณาเลือก core competency ทั้งหมด 10 รายการ จากรายการ core competency ทั้งหมด 40 รายการ โดยให้ผู้บริหารกำหนดลำดับความสำคัญของ core competency ที่แต่ละคนเลือก เป็นอันดับ 1-10 นำผลการเลือกมาวิเคราะห์หาความถี่ในการเลือก และลำดับความสำคัญของการเลือก ได้ core competency 10 รายการ ดังนี้

1. การทำงานเป็นทีม(Teamwork)

2. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง(Continuous learning)

3. การวางแผน(Planning)

4. การแก้ปัญหา(Problem solving)

5. การให้ความร่วมมือ(Co-operation)

6. มนุษยสัมพันธ์(Human relationship development)

7. ความคิดสร้างสรรค์(Creativity)

8. ความกระตือรือค้น(Energetic)

9. ความคิดริเริ่ม(Initiative)

10. การพัฒนาตนเอง(Self improvement)

โดยเราจะใช้ core competency 10 ข้อเบื้องต้นนี้ มาทำ self assessment questionaire, knowledge search, มาค้นหาหลักสูตรที่พัฒนาความสามารถดังกล่าว มาสร้างตัวชี้วัด ผลสำเร็จของการจัดการความรู้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ทีม KM คาดว่า เมื่อมีการประชุมทั้งองค์กร ก็จะนำตัวชี้วัด 10 ตัวนี้ เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขอความเห็นและปรับให้เป็น core competency รวมจากความเห็นของคนส่วนใหญ่ต่อไป