เมื่อกำหนดว่า อุปสงค์ (Demand) = [ความจำเป็น (Need) - ความจำเป็นที่ไม่รับรู้ (unfelt need)] X ความยินดี และความสามารถในการจ่าย (willingness & ability to pay)

     จงบอกหลักการสำคัญที่จะทำให้ความจำเป็นด้านสุขภาพทั้งหมดเปลี่ยนเป็นอุปสงค์ ว่ามีอะไรบ้าง และจะนำมาใช้ในการจัดบริการสาธารณสุขอย่างไร

     หลังเรียน (วันจันทร์ที่ 16 ม.ค.2549) แล้วให้ตอบไว้ที่ข้อคิดเห็นต่อท้ายบันทึกนี้ภายในวันที่ 19 มกราคม 2549 นะครับ