การวัดผลและประเมินผลวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health) ปีการศึกษา 2548 ภาคการเรียนที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามที่ได้ตกลงร่วมกันกับนักศึกษาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 สรุปได้ดังนี้นะครับ

          1. ทดสอบหลังเรียน ในแต่ละครั้งนำมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 20.00

          2. รายงานที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้บันทึกไว้ที่ โจทย์เขียนรายงานวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 7 ประเด็น นำมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 30.00

          3. การนำเสนอรายงานในส่วนของการสรุปย่อจากรายงานตามข้อ 2 ความทันเวลาในแต่ละครั้งที่ได้รับมอบหมาย และการทำ AAR (After Action Review) หลังเรียนรู้ นำมารวมกัน คิดเป็นร้อยละ 30.00

          4. สอบปลายภาค โดยมีข้อสอบดังนี้ “จงวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและผลลัพธ์การจัดบริการสาธารณสุขระดับ CUP ให้คำแนะนำจากผลการวิเคราะห์ที่ได้ และเขียนรายงานสรุปเสนอผู้บริหาร (Exclusive Summary)” โดยใช้ข้อมูลจากระบบรายงาน 0110 รง.5 คิดเป็นร้อยละ 20.00 (นักศึกษาสามารถหาประสบการณ์ล่วงหน้าได้จากคณะทำงานเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินและผลลัพธ์การจัดบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด ที่ สสจ.แต่ละจังหวัดครับ)

     สำหรับการประเมินผลโดยจะอิงเกณฑ์  ดังนี้

          คะแนน          ระดับคะแนน          ความหมาย          ค่าระดับคะแนน

          80-100                A                   ดีเยี่ยม                      4.0
          75-79                  B+                 ดีมาก                       3.5
          70-74                  B                    ดี                            3.0

          65-69                  C+                 ดีพอใช้                     2.5
          60-64                  C                   พอใช้                        2.0
          55-59                  D+                 อ่อน                         1.5
          50-54                  D                    อ่อนมาก                   1.0

           0-49                   E                    ตก                            0