ผนึกกำลังสร้างท้องถิ่นไทย

ท้องถิ่นประกอบด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชน เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ
ข่าวเครือข่ายท้องถิ่นไทย  14 กุมภาพันธ์ 2550อบต.ผนึกภาคประชาชน เสนอร่าง รธน.ให้ท้องถิ่นบริหารอิสระ อบต.เป็นเครื่องมือของประชาชน--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2550   แกนนำ อบต.และภาคประชาชนทั่วประเทศจำนวน 216  คน ได้ร่วมประชุมใหญ่ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์  สนามหลวง กทม.  ที่ประชุมชี้ว่าประชาธิปไตยไทยอ่อนแอเพราะท้องถิ่นถูกครอบงำ  เสนอ อบต.เป็นเครื่องมือประชาชน เรียกร้องท้องถิ่นเป็นอิสระ ให้ชุมชนมีสิทธิ์จัดตั้งองค์กรได้ด้วยตนเอง   ที่ประชุมได้จัดทำข้อเสนอเป็นธงของชุมชนท้องถิ่นในการรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญ  ข้อเสนอท้องถิ่นร่วมร่างรัฐธรรมนูญและปฎิรูปการเมือง โดย สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย และ เครือข่ายภาคประชาชน  มติจากการสัมมนาผู้ประสานงานจังหวัด อบต.-ภาคประชาชน  วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2550    โรงแรมรัตนโกสินทร์  สนามหลวง   กรุงเทพมหานคร   สถานการณ์ท้องถิ่นไทยปัจจุบัน                   ท้องถิ่นประกอบด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชน  เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งเป็น ต้นทุนชีวิต ของชาติ  ท้องถิ่นเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนซึ่งหลากหลายวัฒนธรรมและเผ่าพันธุ์   สถานการณ์วิกฤติก็คือ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดแข็งรากฐานของประเทศกำลังถูกรุกราน แย่งชิง จากต่างชาติ  และกลุ่มบุคคลส่วนน้อยมีฐานะซึ่งกระทำเพื่อผลประโยชน์ตนเอง   ที่ผ่านมาท้องถิ่นถูกครอบงำด้วยระบบการปกครองที่ยังไม่กระจายอำนาจอย่างแท้จริง ชาวบ้านถูกแอบอ้าง ยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น  ชุมชนกำลังตกเป็นเหยื่อของการพัฒนาที่ผิดทาง      ทำให้ประชาชนตกอยู่ในหนี้สิน    ทำมาหากินยากลำบากมากขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมธรรมชาติถูกทำลาย   มีปัญหาสังคม อบายมุข ยาเสพติด     เหตุดังกล่าวทำให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ  รากฐานของชาติกำลังอยู่ในภาวะอันตราย  เจตนารมณ์ของท้องถิ่น                   1. เครือข่ายภาคประชาสังคม  เครือข่ายชุมชน และ องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศจะ ผนึกกำลังร่วมมือกันอย่างแข็งขัน  ฟื้นฟู ปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต  และภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น                2. อบต.คือ เครื่องมือของประชาชน  ประชาชนเป็นเจ้าของ อบต.  ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ช่วยกันจะดูแลปกป้อง  สนับสนุนพัฒนา อบต.เป็นกลไกในการพัฒนาการเมืองจากฐานราก และการพัฒนาท้องถิ่นในแนวทางยั่งยืน  ประเด็นเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่หนึ่ง (7 ก.พ.50) ให้รัฐธรรมนูญมีหมวดเฉพาะเรื่องสิทธิอำนาจของท้องถิ่น โดยมีสาระดังนี้1.  ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิในการตัดสินใจและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีสิทธิในการปกป้องวัฒนธรรมมภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น   2. บนพื้นฐานเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการ  รวมทั้งการกำหนดนโยบาย  การจัดองค์กร และการจัดเก็บรายได้     การกำกับดูแลจากรัฐให้เป็นไปเพื่อการส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาขององค์กร ปกครองท้องถิ่น    3. รัฐพึงส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นให้มีรายได้เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น  การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนท้องถิ่นจากรัฐส่วนกลางต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม   ท้องถิ่นที่เป็น แหล่งรายได้หรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาย่อมได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  4. ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องได้รับการบริการที่มีคุณภาพจากรัฐ จากรัฐอย่างเท่าเทียมในสิทธิพื้นฐาน อาทิ  การศึกษา  อนามัย   การอาชีพ  วัฒนธรรม  และความปลอดภัย    รัฐมิอาจอ้างเหตุอันเนืองมาจากการบริหารจัดการของรัฐ   ในการละเว้นการให้บริการประชาชนตามสิทธิพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 5.  ชุมชนท้องถิ่นสามารถ จัดตั้งองค์กรชุมชนและบริหารตามเจตนารมณ์ของชุมชนท้องถิ่น  มีสิทธิ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อโครงการพัฒนาจากรัฐส่วนกลางที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนายั่งยืนของท้องถิ่น การส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชน และ องค์กรปกครองท้องถิ่น  แนวทางการดำเนินงาน  1.จัดตั้งคณะทำงาน อบต.- ภาคประชาชน เป็นคณะประสานงานส่วนกลาง   ขยายผลประสานกับองค์กรภาคี  และองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่น     และ  จัดตั้งสมาพันธ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการร่างรัฐธรรมนูญ และปฎิรูปการเมือง เป็นองค์กรประสานงานระดับประเทศ2.ให้ทำแผนปฎิบัติการ และนำเสนอประเด็นของท้องถิ่นชุดแรกในเดือนมีนาคม 25503.ให้ทุก อบต.เป็นศูนย์ประสานงาน ติดตั้งป้ายประกาศ เป็นเด็นรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญของทัองถิ่นโดย     พร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ4.  ที่ประชุมได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานริเริ่ม  ประกอบด้วย                    1. ศาสตราจารย์  เสน่ห์  จามริก     2.น.พ.สุปรีดา  อดุลยานนท์      3.นายสมพงษ์  พัดปุย                    4. นายนพดล  แก้วสุพัฒน์        5. นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์          6. นายชูชาติ  ผิวสว่าง                    ให้คณะทำงานชุดนี้ริเริ่มประสานงานและจัดตั้งคณะทำงานที่เป็นทางการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยชุมชนท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#ท้องถิ่นไทย#ผนึกพลังสร้างท้องถิ่นไทย#ต้นทุนชีวิตของชาติ

หมายเลขบันทึก: 121867, เขียน: 24 Aug 2007 @ 21:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 20:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • กราบสวัสดีครับ
  • โดยส่วนตัวผมแล้วผมเห็นด้วยกับหลักการและแนวคิดนี้และยินดีสนับสนุนเต็มที่
  • แต่อีกมุมแห่งความเป็นจริงของระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังมีจุดอ่อนอยู่อีกมาก หากถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียด รากลึกและพื้นฐานของชุมชน การพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญ
  • ผมเสนอว่านะจะพัฒนาผู้นำ หรือ ผู้บริหารขององค์กรแห่งชุมชนนั้น ๆ ให้มีอย่างน้อยก็จิตอาสา จิตเสียสละ ไม่ครอบงำ และ ทำเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง  ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ควบคู่กันไป
  • ถ้าชุมชนมีผู้นำที่ดี ซื่อสัตย์และเป็นแบบอย่างแห่งการพัฒนาได้ ผมเชื่อว่าชุมชนนั้นแข็งแกร่งและมีความเหนียวแน่น สามัคคีเด่นชัด แน่นอนครับ
  • ขอบพระคุณครับ