22 สิงหาคม 2550 ได้ฤกษ์เปิดประตูสู่การจัดการเรียนรู้ สพท.ลำพูน1


 ท่านผู้อำนวยการ สพท.ลำพูน เขต 1 ได้ให้เกียรติ เป็น คุณเอื้อ ในการทำพิธีเปิดประตูสู่การจัดการเรียนรู้ Knowledge Manegement-KM ในวันที่ 22 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุม บุษราคัม สพท.ลำพูน
  เป็นการเริ่มการสร้างความตระหนัก และนำนโยบายด้าน KM ที่ประสบผลสำเร็จในองค์กร สพท. และโรงเรียนแกนนำผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2 โรงเรียนคือ ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน และ จักรคำคณาทรลำพูน ขยายผลสู่โรงเรียนที่มีความสนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 120 คน
   ผู้ร่วมงาน เกิดเจตคติที่ดี และมีความตั้งใจที่จะนำ Km ไปใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาองค์การ และพัฒนาบุคลากรของตนเอง ทั้งนี้
จะได้จัดทีม วิทยากร KM เคลื่อนที่ อบรมแก่โรงเรียนในแต่ละเครือข่ายที่สนใจต่อไป
  ( ติดต่อ จองวันอบรมที่กลุ่มนิเทศ )

ดูรูปทั้งหมด http://202.143.134.120/super1/kmc/index.htm

ดูรายละเอียดกิจกรรม จากบันทึกครูเก่า
http://gotoknow.org/blog/witaya/121597