การเขียนวิทยานิพนธ์ : การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์


การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์

                 หลังจากนิสิต  นักศึกษา ตกลงใจจะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือได้หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์อย่างแน่นอนแล้ว สิ่งที่กระทำต่อไปของกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ คือ การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์พิจารณาอนุมัติ ซึ่งการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ถือว่าเป็นงานก้าวแรกที่จะนำไปสู่การทำวิทยานิพนธ์  ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของวิทยานิพนธ์  จึงขึ้นอยู่กับเค้าโครงวิทยานิพนธ์  การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์เป็นสิ่งที่ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป  สิ่งที่สำคัญอยู่ที่ตัวนิสิต  นักศึกษาเอง  เพราะเป็นผู้ทำวิทยานิพนธ์จึงเป็นผู้รู้มากที่สุด  ก่อนการเรียบเรียงเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ขั้นตอนแรก  ศึกษารูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันของตนเองว่ามีรูปแบบใด   มีลักษณะอย่างไร  มีการพิมพ์วิทยานิพนธ์อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่นิสิต  นักศึกษาต้องทำเป็นอันแรกและมีความสำคัญ   ขั้นตอนที่สองเตรียมข้อมูล เนื้อหาที่จะเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ซึ่งข้อมูลมาจากการศึกษา เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   บทความ งานวิจัยจากฐานข้อมูลและอินเทอร์เน็ตและมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมอ้างเจ้าของเนื้อหาหรือบทความนั้นไว้  แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นความเรียงเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์  โดยปกติแล้วข้อมูลที่นำมาเขียนหรืออ้างอิงควรไม่เกิน 10 ย้อนหลังนับจากปัจจุบัน  แต่ถ้าหากจำเป็นจริงว่าหัวข้อเรื่องที่นิสิต  นักศึกษาทำ  ไม่มีนักวิชาการเขียนหรือผลิตตำรามากนัก  ก็สามารถนำมาอ้างอิงได้เช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้นฉบับของเนื้อหานั้นด้วย  ขั้นตอนที่สาม ดำเนินการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์
             การศึกษาศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องจากตำรา วารสาร  บทความหรืองานวิจัยจากฐานข้อมูล  อินเทอร์เน็ต ก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกัน  การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์จะประสบความสำเร็จและมีคุณภาพนั้น  นิสิต  นักศึกษาจะต้องศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพราะการเขียนได้ต้องมีศึกษา หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตนเอง  เช่น  นิสิต  นักศึกษา จะทำวิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)  สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ข้อมูลต้องค้นคว้า คือ ความสำคัญของการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สถานภาพในปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)  คืออะไร การจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  ข้อมูลที่ได้จะนำมาเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ยิ่งนิสิต  นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลมากเท่าใด การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ยิ่งง่ายเท่านั้น  การค้นคว้าข้อมูลอาจจะมาจาก  เอกสาร  บทความ อินเทอร์เน็ต  ตำราวิชาการ  ฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ  

ทองสง่า ผ่องแผ้ว 16/08/2550

หมายเลขบันทึก: 119926เขียนเมื่อ 16 สิงหาคม 2007 10:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มีนาคม 2012 11:49 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

กรุณาช่วยบอกขั้นตอนการตังชื่องานวิจัยที่ดีและน่าสนใจให้ด้วย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี