ระบำศรีเทพ              

                 ศรีเทพเมืองเก่า หนึ่งในคำขวัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ  ในบันทึกนี้จะเล่าถึงการแสดงที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานที่อยู่ที่ อำเภอศรีเทพ   จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ

 

 

                  จากดำริของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  นายสมศักดิ์   ศรีวรรธนะ  มีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพ  ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงให้ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์   โดยการนำของรองศาสตราจารย์คมคาย  หมื่นสาย และคณะค้นคว้าวิจัยรูปแบบการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  และจะได้ไปเที่ยวเยี่ยมเยือนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ          

         

              ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  จึงให้คณะวิจัยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการวิจัยและส่งผลวิจัยให้ภาควิชานาฏศิลป์  วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  คิดประดิษฐ์ท่าระบำขึ้น  ตามรายงานการวิจัยซึ่งทราบว่าเมืองโบราณศรีเทพได้รับเอาอิทธิพลอารยธรรมของอินเดียโบราณ  อารยธรรมทวาราวดี และอารยธรรมขอมโบราณมาก่อนพระนคร           

                     

                   ดังนั้นภาควิชานาฏศิลป์  โดย นายชลอ  นุเทศ นางปิลันธนา  สงวนบุญยพงษ์ คณาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์รุ่นที่ 2 นางสาวสมคิด  แตงทองแท้ และนางสาวอรวรรณ  ทาโทน จึงร่วมกันประดิษฐ์ท่ารำระบำศรีเทพ  โดยมีลักษณะผสมผสานของอิทธิพลทั้ง3 ดังกล่าว  ทำให้ลักษณะของลีลาท่ารำของระบำชุดนี้สวยงามและเด่นแปลกตากว่าระบำชุดอื่นๆ