สัมมนาวิชาการเคหกิจเกษตรทั่วประเทศ (6) : ศิลปะกับงานเคหกิจเกษตร

ศิลปะเป็นคำที่สั้น แต่การทำหรือคิดค่อนข้างยาก ทฤษฎีของศิลปะไม่มีตาย แต่เราจะใช้อย่างไร เมื่อไร ต้องอยู่ที่การนำไปใช้ ทุกอย่างมีทฤษฎีบอกอยู่ และสามารถดึงทฤษฎีมาใช้ในชีวิตของเราได้

              ต่อจากตอนที่แล้ว   ผู้เสวนาท่านต่อมา    คือ รศ.สุดาวดี เหมทานนท์    ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มก. ท่านได้เสวนาหัวข้อ เรื่อง ศิลปะกับงานเคหกิจเกษตร จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ   ว่า.....

 • การทำให้ศิลปะของชาวบ้าน ได้มาตรฐาน ตอนนี้ฝีมือชาวบ้าน ลุ่มๆ ดอนๆ  บางครั้งได้มาตรฐาน บางคร้งไม่ได้มาตรฐาน
 • ตัวเคหกิจเกษตร เป็นบุคคลสำคัญ ที่ต้องช่วยพัฒนาฝีมือของชาวบ้านให้ได้มาตรฐาน
 • ศิลปะเป็นคำที่สั้น แต่การทำหรือคิดค่อนข้างยาก  ทฤษฎีของศิลปะไม่มีตาย แต่เราจะใช้อย่างไร เมื่อไร ต้องอยู่ที่การนำไปใช้  ทุกอย่างมีทฤษฎีบอกอยู่ และสามารถดึงทฤษฎีมาใช้ในชีวิตของเราได้
 • ศิลปะกับงานเคหกิจเกษตร 

          -ศิลปะในชีวิตประจำวัน

          -การประยุกต์ศิลปะเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต

          -หลักและทฤษฎีทางศิลปะ

 • คนที่จะทำงานศิลปะได้ ต้องรู้จักที่จะจัดการ มนุษย์อยู่กับความสวยงาม
 • ศิลปะ  เป็นผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่แสดงออกในรูปลักษณะต่างๆ ถ่ายทอดประสบการณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมถึงความเชื่อของลัทธิและทักษะของแต่ละบุคคล เพื่อความเข้าใจหรือเพื่อความรื่นรมย์
 • องค์ประกอบของศิลปะ เช่น 

          -เส้น (Line)

          -รูปร่าง รูปทรง (Shape , Form)     ฯลฯ

 • หลักของศิลปะ

           -สัดส่วน (Proportion)

          -สมดุล (Balance)

          -จังหวะ (Rhythm)

          -การเน้น (Emphasis)

          -การกลมกลืน (Harmony)

 • การออกแบบ (Design)

          -การออกแบบโครงสร้าง  

          -การออกแบบตกแต่ง

 • การออกแบบ เป็นศาสตร์การแก้ปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ และนำหลักการทางศิลปะมาใช้ 
 • จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ 

          -ด้านอาหาร  การจัดตกแต่ง  ต้องดึงเอาส่วนประกอบอาหารออกมาให้เกิดความงาม

          -ด้านเครื่องแต่งกาย

         -ด้านครอบครัว

         -ด้านการประดิษฐ์ ตกแต่ง

 • ขั้นตอนการปฏิบัติ

         -การสำรวจ

         -การวิเคราะห์ข้อมูล

          -การออกแบบหรือสร้างสรรค์ความงาม โดยอาศัยองค์ประกอบและหลักศิลปะ

          -การถ่ายทอด

          -การติดตามผล

 • ทางช่วยในการพัฒนาหัตถกรรม

          -หานักวิชาการ นักออกแบบ

           -หาคนจากนอกท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร

           -ใช้คนในท้องถิ่น ที่มีความชำนาญมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

 • ช่องทางพัฒนาหัตถกรรม

           -พัฒนาวัสดุ หรือวัสดุทดแทน

           -พัฒนารูปแบบเพื่อใช้งาน

           -พัฒนารูปแบบด้วยการตกแต่งเพิ่มเติม

           -พัฒนาแก้ไข เปลี่ยนแปลงรูปแบบ

           -พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อการตลาด

 • ปัญหาการผลิตงานหัตถกรรม

          -ผลิตได้ช้า

          -คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

          -ขาดวัตถุดิบ

          -ขาดผู้นำด้านการออกแบบ

         -ค่านิยมในการใช้ของไทย

         -ความเข้มแข็งครอบครัวชุมชน 

            สรุป  ศิลปะ อยู่ในชีวิตประจำวัน อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดจนตาย  เป็นสิ่งสวยงาม เป็นความสุขที่เห็นได้....

 

 นันทา ติงสมบัติยุทธ์

3 สค.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯ

คำสำคัญ (Tags)#กรมส่งเสริมการเกษตร#สัมมนา#เคหกิจเกษตร

หมายเลขบันทึก: 116630, เขียน: 03 Aug 2007 @ 15:59 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 08:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

 • ตามมาอ่านต่อครับ
 • ขอบคุณ ๆๆ
 • ขอบคุณมากๆ ค่ะ