การสัมมนามีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1 อบรม  ฝึกฝน  ชี้แจง แนะนำ

2 พิจารณา  สำรวจ ตรวจสอบปัญหา

3 เสนอสาระน่ารู้ น่าสนใจ  ที่ทันสมัย

4 แสวงหาข้อตกลงด้วยวิธีการอภิปราย

                   ฯลฯ