ก่อนเริ่มงาน มีขั้นตอนสำคัญคือเจรจากับผู้บริหารใช้หลักการง่ายๆเรื่องของการพัฒนาองค์กร นพ.สสจ.ไฟเขียว วิธีการก็เริ่มจากส่งCD เรื่องKM ไปให้ท่านสสจ.อ่าน วันรุ่งขึ้นท่านเขียนเป็นผังภูมิระบบบริหารจัดการKM ทั้งจังหวัด ทุกระดับออกมา พอวันที่ 6 มกราคม 2549 จว.ชลบุรี  นพ.สสจ.มาให้นโยบายการพัฒนาคุณภาพโดยใช้KM เป็นทิศทางอีก และเริ่มมีการพูดคุยถึงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล มีโรงพยาบาลในสังกัดเข้าร่วมประชุม และตกลงกันว่าจะเริ่มพัฒนาCOP 13 เรื่อง ได้แก่HRD,IC,RM,refer,HHC,lifestyle clinic ระบบยา ส่วนเรื่องโรค เรื่องเบาหวาน ความดัน CVA HIV EMS และDiarrhea  วันหลังจะส่งรูปให้ดูคะ  จบข่าว จันทณา