การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ

การป้องกันและการเฝ้าระวังภัยพิบัติ
จากการที่กระผมได้เดินทางไปรับการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติเรื่อง การป้องกันและการเฝ้าระวังภัยพิบัติ โดยมีวิทยากรจากญี่ปุ่น อเมริกา และไทยมานำเสนอปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆทำให้ได้ทราบและเข้าใจองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติที่นับวันจะเกิดขึ้นมากและต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญคือการที่สภาวะโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้นการป้องกันภัยจึงมีความสำคัญตามไปด้วย ซึ่งวิธีการของแต่ละประเทศจะมีความคล้ายคลึงกัน เช่น ระบบการเตือนภัย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ความตระหนักรวมถึงจิตสำนึกของคนในพื้นที่ การนำเสนอของวิทยากรพอจะสรุปได้ดังนี้
1.การเตรียมการป้องกัน
2.การเฝ้าระวัง
3.การเตรียมการรองรับอุบัติภัย
4.การฟื้นฟูหลังการเกิดภัย
โดยองค์ความรู้ที่ได้รับมาได้จัดทำเป็นเอกสารนำเสนอต่อคณาจารย์ประจำวิชา การวางแผนฯ วิชาการวิเคราะห์กรณีการพัฒนาฯเรียบร้อยแล้วครับผม ส่วนท่านที่ต้องการจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่
www.pkru.ac.th ครับผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thoomcommunity watershedความเห็น (0)