กำหนดการ

กำหนดการ  
สัมมนาวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระวังและเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติ
ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2548
ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa
เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2548 
08.00-09.00 น.     ลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนา
09.00-10.00 น.     พิธีเปิด มอบรางวัลการประกวด และปาฐกถาพิเศษ โดย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พณฯ สุรนันท์ เวชชาชีวะ)
10.00-10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 น.     บรรยาย เรื่อง การเฝ้าระวังและการเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติโดย Mr. Lt. Lonnie Fuller (ผู้เชี่ยวชาญจากพอร์ตแลนด์)
12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.     บรรยาย เรื่อง การเฝ้าระวังและการเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติ (ต่อ) โดย Mr. Lt. Lonnie Fuller (ผู้เชี่ยวชาญจากพอร์ตแลนด์)
14.30-14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น.     บรรยาย เรื่อง ความก้าวหน้าของระบบเตือนภัย โดย Mr. Christopher Roller (จากบริษัทเรย์เด้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล)

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2548 
09.00-10.30 น.     บรรยาย เรื่อง องค์ความรู้และประสบการณ์ฟื้นฟู บูรณะพื้นที่ประสบภัย โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเฮียวโก๊ะ เขตคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
10.30-10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.     บรรยาย เรื่อง องค์ความรู้และประสบการณ์ฟื้นฟู บูรณะพื้นที่ประสบภัย(ต่อ)
12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.     บรรยาย เรื่อง การลดความเสี่ยงภัย บทเรียนจากภัยพิบัติสึนามิโดย รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย
14.30-14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น.     บรรยาย เรื่อง การสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ โดย ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ 

 หมายเหตุ : กำหนดการสัมมนา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กำหนดการความเห็น (0)