รูปแบบการจัดงาน

รูปแบบการจัดงาน

         การจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ

            1 การสัมมนาทางวิชาการ
            2 การจัดแสดงนิทรรศการ
            3 การประกวดเรียงความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
            4 การประกวดภาพถ่าย
            5 การจัดทำหนังสือที่ระลึก และเอกสารประกอบการสัมมนา
            6 การประเมินผลการจัดสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการ

ระยะเวลา และสถานที่ในการจัดงาน

      ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa ต.ป่าตอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบ

      ผู้ดำเนินการจัดงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
      ผู้ให้การสนับสนุน จังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ

      ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ประชาชนที่สนใจ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ฯลฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง เตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติ การลดภาวะความเสี่ยงจากธรณีภัยพิบัติ ความก้าวหน้าของระบบเตือนภัยมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

การประเมินผลโครงการ

      การประเมินผลโครงการ เป็นการประเมินเฉพาะกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมการจัดนิทรรศการ โดยประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นการประเมินสถานภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ ความคาดหวัง และผลที่ได้รับจากการรับรู้ของผู้เข้าร่วมงาน สิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ บรรยากาศของการจัดงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รูปแบบการจัดงานความเห็น (0)