http://gotoknow.org/file/techno4506/number1.jpg

ขั้นตอนการตกแต่งภาพ(ครั้งที่ 1)

  1.  เลือกภาพคนขึ้นมา 1 ภาพ   คลิกที่ภาพ
  2. คลิกfilter-extract เมื่อปรากฎภาพขึ้นมาขยายให้ใหญ่ขึ้น
  3. เลือกedg hidhlighter tool แล้วเลือก Brush size ตามต้องการ  แล้วลากตามขอบรูกที่ต้องการ
  4. คลิก fill tool คลิกภาพแล้วกด preview ดูภาพว่าได้ตามที่ต้องการหรือไม่ แล้ว ok
  5. เลือกภาพพื้นหลังขึ้นมา
  6. คลิก move tool ภาพคนแล้วลากมาวางที่ภาพพื้นหลัง
  7. พิมพ์อักษรโดยคลิก horizontal tool เลือขนาด  แบบ  และสีตัวอักษรที่ต้องการ
  8. เลือกบริเวณที่ต้องการพิมพ์อักษรแล้วพิมพ์อักษรที่ต้องการ
  9. ลบส่วนที่ไม่ต้องการโดยคลิก brush tool เลือกขนาดแปรง  เลือกสีที่ใกล้เคียงแล้วทำการลบ
  10. คลิก link layer  แล้ว save