วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเฝ้าระวัง การลดความเสี่ยงและเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติอย่างแท้จริง

          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องความก้าวหน้าของระบบเตือนภัย และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อผู้อื่นได้

          3. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบูรณะพื้นที่ประสบภัยและสามารถนำไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมได้

          4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน การสร้างเครือข่ายในระหว่างชุมชนเพื่อช่วยกันเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัตถุประสงค์ความเห็น (0)