KM สตง.


วันที่ ๖ มค. ๔๙   ผมโชคดีได้เข้าร่วมประชุมเครือข่าย UKM    และได้ฟังผู้แทน สตง. คือคุณประจักร์ บุญยัง    กล่าวว่า สตง. ต้องการทำ KM เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบ     ได้เคยเชิญ ดร. ประพนธ์ ไปบรรยาย     ทำให้ผมเกิดจินตนาการเรื่องนี้
สตง. และองค์กรตรวจสอบที่ทำหน้าที่ตรวจสอบผู้อื่นมักอยู่ใต้วัฒนธรรมอำนาจ - บังคับควบคุม    จึงไม่ค่อยเรียนรู้    คน/องค์กรที่หลงอยู่กับการใช้อำนาจสั่งการ ตรวจสอบ     จึงอยู่ในสภาพอ่อนด้อยด้านการเรียนรู้    การทำ KM ในหน่วยงานแบบนี้ จึงเป็นเรื่องยาก    ตัวต้นเหตุใหญ่ที่สุดคือคน    เพราะ คนในองค์กรเหล่านี้คุ้นกับการใช้อำนาจ หรืออยู่ใต้อำนาจ  ไม่คุ้นกับการเรียนรู้ในสไตล์ KM คือการเรียนรู้อย่างเสมอภาคกัน
จะเห็นว่าอำนาจมันผกผันกลับกันกับการเรียนรู้    นี่คือธรรมชาติ    คน/หน่วยงานที่มีอำนาจ จึงมีความเสี่ยงหรืออ่อนด้อยด้านการเรียนรู้ 
คุณประจักร์ บุญยัง  เสนอ KM model ของการควบคุมภายใน ที่ สตง. ร่วมเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยทั้งหลาย     ร่วมกันพัฒนาระบบจากการดำเนินการควบคุมภายในนั่นเอง     ผมชื่นชมมาก    UKM Network เราได้รูปแบบการทำงานที่เป็นรูปธรรมแล้วนะครับ     คือทำ KM ด้านการควบคุมภายใน (เน้นการบริหารความเสี่ยง ในการควบคุมภายใน ตามที่คุณบุญรอดเสนอ) ร่วมกันในเครือข่าย  UKM และร่วมกันกับ สตง.     และสามารถขยายเป็นเครือข่าย KM ด้านการพัฒนา/ควบคุมคุณภาพอย่างบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง UKM กับ องค์กรที่รับผิดชอบการตรวจสอบ/ประเมิน ทุกองค์กร
ผมบอกตัวเองว่ามามหาสารคามครั้งนี้ ได้แนวคิดที่จะขับเคลื่อนเครือข่ายเรื่องนี้ก็คุ้มแล้ว    
วิจารณ์ พานิช
๖ มค. ๔๙
โรงแรมตักสิลา  มหาสารคาม