GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 คือ ความสุขของคนไทย

บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.อําพน กิตติอําพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     “เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 คือ ความสุขของคนไทยที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการเพิ่มทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจุดเน้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ก็ยังคงเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 เพราะคนเป็นผู้สร้างทุนเหล่านี้ และหากคนมีทุนเหล่านี้อยู่ในตัว เช่น คนมีจิตสํานึกที่ดี ครอบครัวก็จะมีความอบอุ่น อีกทั้งมีรายไดที่พอเพียงกับการยังชีพ ส่งผลใหชุมชนมีความสุข จากชุมชนก็จะขยายผลไปยังสถาบันต่างๆ และไปถึงระดับประเทศในที่สุด”

     ส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.อําพน กิตติอําพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดาวน์โหลดได้ที่ แหล่งข้อมูล สศช.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 11566
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)