ยุวธรรมทูต2

การมีเพื่อนที่ดี มีชีวิตใกล้ธรรมะชีวิตของเยาวชนย่อมพัฒนาและสงบเย็น

 

 

เมื่อโลกเจริญทางวัตถุมากขึ้น ก่อเกิดสังคมบริโภคนิยม รวดเร็ว เร่งรีบ แห้งแล้งและัหยาบกระด้าง คนในสังคมไร้มโนธรรมมากขึ้น มนุษย์ที่เติบโตมาในเบ้าหลอมเช่นนี้พากันทำลายความดีงามที่เคยมีมา ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาิติแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และถอยห่างไปจากพุทธธรรมที่เคยปฏิบัติกันมา อันจะทำให้ได้ประโยชน์ทั้ง ๓ ประการ คือประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคต และประโยชน์อย่า่งยิ่ง ตามทีี่พระพุทธเ้จ้าตรัสสอน แต่สัจจธรรมก็ยังคงเป็นหญิงสาวแห่งยุคสมัย ที่ไม่เคยแก่ไปตามกาลเวลา แม้ว่าจะกี่ปีก็ตามยังสวยงามเป็นความจริงเสมอ เพียงแต่คนเราในปัจจุบันนี้ถอยห่างออกไปจากพุทธธรรมมากขึ้น จนเหมือนว่าพุทธธรรมนั้นเป็นของสูง อยู่ในขอบเขตรั้วกำแพงวัด หรือตู้พระไตรปิฎกเข้าถึงได้เฉพาะนักบวช คนมีความรู้เท่านั้น ยิ่งวัตถุเจริญจิตใจมนุษย์ก็ยิ่งหยาบกระด้างและถอยห่าง แม้ในความจริงเราทั้งหลายก็ทราบกันดีว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเจริญเผ่ยแผ่ในสังคมใดที่นั้นมีแต่ควาามสุขสงบเย็นดั่งประวัติหลายประเทศ

ที่เคยเป็นประดิษฐาน ไม่เคยมีคำว่า"สงครามศาสนา" และสังคมไทยเราที่ใกล้พุทธธรรมก็มีความสุขสงบเย็น

ในเมื่อโลกของวันพรุ่งนี้อยู่ในกำมือของเด็ก ๆ ทำอย่างไรที่จะให้เด็ก ๆ มีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ เป็นสัมมาทิฏฐิ รักษาโลกในวันพรุ่งนี้...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุวธรรมทูตความเห็น (0)