แนะนำเอกสารรายงานสรุปการศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์ความรู(Knowledge Management) ณ เมืองโตเกียว และมืองไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10-14 กันยายน 2548 ที่ผ่านมาของ สศช. โดยประเด็นที่ผมได้อ่านแล้วคือได้ใน 2 ส่วน 1) ได้รู้เรื่อง KM ที่กระชับ เข้าใจง่าย ๆ (อยากบอกว่าอ่านแล้วเหมือนได้ไปด้วย) และ 2) ได้เห็นวิธีการประเมินองค์กรตัวเองของ สศช. และการเขียนข้อเสนอต่อทิศทางการทำ KM ที่น่าจะนำมาวิเคราะห์ประเมินองค์กรของเราได้