เชิญชวนร่วมงานโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ประสบภัย เกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ชื่อโครงการ                          โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้ผลิตกะปิ   หมู่  2   ตำบลเกาะพระทอง          อำเภอคุระบุรี   จังหวัดพังงา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ปีงบประมาณ              2549
……………………………………………………………………………………………………………
1.    หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย    “ คลื่นยักษ์สึนามิ”     ที่ซัดกระหน่ำ   ผู้คนทั้งชาวไทย 

อิสลาม   ฝรั่ง   จีน   พม่า   ล้าหายตายจากไปชั่วพริบตาเป็นจำนวนมาก    เมื่อวันที่    26   ธันวาคม   2547   ที่ผ่านมา     ซึ่งนับได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในประเทศไทยและประเทศแถบ

เอเชีย      ซึ่งจังหวัดพังงาเป็นหนึ่งใน     6    จังหวัดภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้มากที่สุด    มีชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องจบชีวิต   บาดเจ็บ  และสูญหายเป็นจำนวนมาก     ญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตและประชาชนทั่วประเทศรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น    นอกจากนี้ยังพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมูลค่าเป็นเงินหลายล้านบาท  ซึ่งตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันได้มีการช่วยเหลือทั้งจากภาครับและเอกชน   ในหลาย ๆ ด้านตามความต้องการ   และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับผู้ประสบภัย   แต่ยังมีบางชุมชนยังได้รับการช่วยเหลือและการเข้าไปแก้ไขปัญหาด้านการประกอบอาชีพยังไม่ทั่วถึง

                                ประชาชน   หมู่   2    บ้านท่าแป๊ะโย้ย   ตำบลเกาะพระทอง  อำเภอคุระบุรี    จังหวัดพังงา    มีอาชีพการทำประมงชายฝั่ง   90  เปอร์เซ็นต์   ของจำนวนประชากรทั้งหมด    ซึ่งได้รับและกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ   และได้รับการฟื้นฟูในเรื่องที่พักอาศัย  และเครื่องมือการทำประมงไปบ้างแล้วบางส่วน   แต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ประกอบอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล    คือ   การทำกะปิ    ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของตำบลเกาะพระทอง   แต่ยังขาดการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือ  อุปกรณ์  ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

2.       วัตถุประสงค์

1.       เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตกะปิในชุมชน

2.       เพื่อให้ชุมชนมีรายได้สามารถเลี้ยงชีพได้

3.       เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

3.    เป้าหมาย

                กลุ่มผู้ผลิตกะปิ   หมู่ที่   2   ตำบลเกาะพระทอง  อำเภอคุระบุรี   จังหวัดพังงา    จำนวน   20    คน

4.วิธีการดำเนินการ

1.       ประชุมเพื่อวางแผนการเขียนโครงการ

2.       ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

3.       ดำเนินการตามโครงการ

4.       สรุปผลและรายงานผล

5.   งบประมาณ

                -   เครื่องบดกะปิ    จำนวน    3  เครื่อง     เครื่องละ    28,000.-     บาท     เป็นเงิน   84,000.-  บาท

                -   โอ่ง  ( บรรจุกะปิ )     จำนวน   10  ใบ     ใบละ            500.-   บาท              เป็นเงิน    5,000.-   บาท

                -   กะละมัง   ( อลูมิเนียม )  จำนวน   10   ใบ ใบละ          100.-   บาท      เป็นเงิน    1,000.-   บาท

                -   ไม้พาย                            จำนวน  10  อัน   อันละ          40.-    บาท     เป็นเงิน        400.-  บาท

                                                                                                                        รวม                             90,400.-   บาท

6.   ระยะเวลาดำเนินการ         

                มกราคม  -   กุมภาพันธ์    2549

7.       สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่     2    ตำบลเกาะพระทอง       อำเภอคุระบุรี      จังหวัดพังงา

8.       ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและรายได้เสริม

2.       คนในชุมชนมีความร่วมมือและสามัคคี

3.       สินค้า  ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพ   ได้มาตรฐาน

( ลงชื่อ )  ……………………………….ผู้เสนอโครงการ

                                    ( นางสาวรังสิมันตุ์    สุวรรณจ่าง )

                      นักศึกษาปริญญาโท      สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

                                              มหาวิยาลัยราชภัฎภูเก็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบความรู้ทางการจัดการสวัสดิการชุมชนความเห็น (0)