แนวทางการพัฒนาทุน "คน" แบบชาวบ้านคิด

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนาคน เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน

     ในการออกไปตั้งวงพูดคุยกับแกนนำที่สนใจ และจะเลือกเข้าสู่โครงการ "ไตรภาคีฯ" มีประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงขึ้นในการสนทนากัน โดยเฉพาะที่ อ.ปากพะยูน จะพูดถึงอย่างเป็นเรื่องเป็นราว คือการพัฒนาคน เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน ผมได้ลองเอามารวบรวม และสรุปไว้ ได้ดังนี้ครับ

     1. ต้องช่วยกันเสาะหาผู้มีความสามารถ ทักษะ และเป็นคนดี เพื่อให้เป็นฐานของการพัฒนาคนอื่น ๆ หรือเพื่อให้เลียนแบบสิ่งดี ๆ

     2. ยังจำเป็นต้องเพิ่มความรู้ ทักษะแก่สมาชิกในชุมชน เพื่อให้สำนึกและหวงแหนในการจัดการทุน "คน" เพราะเป็นทุนที่มีอยู่แล้ว ไม่ต้องแสวงหา

     3. ช่วยกันสนับสนุนการทำงานของผู้นำ หรือคนที่อาสาทำงานเพื่อสังคม อย่าให้หมดแรงใจ

     4. ครูต้องมีส่วนช่วยฟื้นฟูคุณค่าความเป็นชุมชน

     5. คนอื่น ๆ ต้องมีส่วนช่วยฟื้นฟูคุณค่าความเป็นครอบครัว

     6. ช่วยกันหากลยุทธ์จูงใจให้คนมีจิตสาธารณะ อันนี้หนักที่ อบต.หรือเทศบาล เพราะมีงบประมาณเอง เป็นอิสระ และมีหน้าที่นี้อยู่แล้ว

     7. ยกย่อง ชื่นชม "คน" และ "ครอบครัว" พัฒนาตัวอย่างของชุมชนเราเอง

     เมื่อผมได้สรุป บันทึกได้ก็จะหาช่องทางส่งกลับให้ชุมชนต่าง ๆ ได้ทราบ เพื่อสะกิดใจ ในการเอาไปปฏิบัติจริงต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)