โจทย์เขียนรายงานวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สำหรับเขียนรายงานส่งทาง Blog GotoKnow.org

     โจทย์สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health) ปีการศึกษา 2548 ภาคการเรียนที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเขียนรายงานส่งทาง Blog GotoKnow.org โดยผมจะเปิดเป็นบันทึกไว้อีกครั้งในแต่ละสัปดาห์ พร้อมทั้งอธิบายย่อ ๆ พอเป็นร่างว่าจะเขียนเล่าเรื่องออกมาอย่างไร ก็ยังเน้นตามที่ได้ตกลงกนไว้ว่าเขียนจากความเป็นตัวเราเองออกมา ให้เป็นธรรมชาติ ซึ่งกำหนดล่วงหน้าไว้แล้วทั้ง 7 ประเด็น ดังนี้

     1) ประสบการณ์ที่เป็นความภาคภูมิใจที่สุดของชีวิตในการทำงานด้านสาธารณสุขของตัวเอง

     2) ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพ

     3) ข้อสังเกตในการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขใน CUP ที่ท่านทำงานอยู่ และข้อเสนอหากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ทำได้ภายใน CUP

     4) ข้อเท็จจริงเรื่องความเป็นธรรมจากการใช้บริการของประชาชนในอำเภอที่ท่านทำงานอยู่ เปรียบเทียบจากผู้มีสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, สิทธิประกันสังคม และ โครงการ UC (บัตรทอง)

     5) ประสบการณ์การจัดการกับปัญหากำลังคนด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอในอำเภอของท่าน

     6) การประเมินผลการจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ผ่านมาในอำเภอของท่าน ขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้าง จะต้องเพิ่มเติมการประเมินอะไรได้อีก

     7) ท่านจะเสนออะไร อย่างไร ในภาพรวมทั้งหมด เพื่อพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในอำเภอของท่าน

     เรียงตามลำดับนะครับ ก่อนถึงคาบเรียนสัปดาห์ที่สอง หนึ่งวันเป็นอย่างช้า ก็ขอให้ส่งรายงานตามโจทย์ที่ 1 ก่อนถึงคาบเรียนสัปดาห์ที่สาม หนึ่งวันเป็นอย่างช้า ก็ขอให้ส่งรายงานตามโจทย์ที่ 2 เป็นอย่างนี้ไปจนถึงสัปดาห์ที่แปด แล้วอย่าลืมอ่านของเพื่อนด้วยนะครับ เมื่อถึงคาบเรียนเราจะได้เปิดประเด็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) กัน ทั้งในประเด็นของเราเอง และของเพื่อน ๆ สำหรับผมก็จะมีประเด็นไปร่วม ลปรร.ด้วยทุกครั้งเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (4)

วไลภรณ์ สุขทร
IP: xxx.29.16.46
เขียนเมื่อ 

เรียน   อาจารย์อนุชา  อยากทราบว่าโจทย์ข้อที่ 2 จะให้เขียนตอบตรงไหนค่ะ แล้วยังให้จับคู่เหมือนความภาคภูมิใจใช่ไหมค่ะ

     

นายณัฐโชค บูเก็ม นายอิสมาแอ กือตุ
IP: xxx.29.16.46
เขียนเมื่อ 

โจทย์การเรียนข้อที่ 2

1.การเลือกสถานที่บริการด้านสุขภาพของประชาชน เช่น การใช้บริการคลีนิค โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น

2.การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการรักษาพยาบาลหรือการรักษาโรคเบื้องต้น

3.การใช้สมุนไพรต่างๆในการรักษาโรค

4.การปลูกพืชสมุนไพรในสถานบริการเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล และมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

5.การให้คำปรึกษาหรือการให้สุขศึกษาแทนการใช้ยาในบางกรณี

นายอาสัน หง๊ะเจะแอ รหัสนักศึกษา 476277019
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

การบริหารจัดการ  คปสอ.  ในมุมมองที่กระผมเห็น

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการมีผู้อำนวยโรงพยาบาลเป็นประธานโดยตำแหน่งและมีสาธารณสุขอำเภอเป็นรองประธาน ในส่วนของคณะกรรมการจะเป็นการเลือกสรรค์กันเองตามความเหมาะสม  ผมคิดว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่จำเป็นต้องมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานเสมอไป  เพราะผู้อำนวยการบ้างคนจะเป็นแพทย์จบใหม่และมีประสบการณ์ในการบริหารงานน้อย  ซึ่งยังมีเจ้าหน้าที่อีกหลายคนที่มีประสบการณ์  ความรู้  ความสามารถ  และมีความเหมาะกว่าที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญเช่นนี้

กระบวนการทำงาน

ทีมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมีการประชุมใหญ่เพื่อเสนอการคิดเห็นในการทำงานและมีการประชุมย่อยแต่ละกลุ่มงาน  แต่ปัจจุบันนี้เวลามีการประชุมคณะกรรมการจะมีการประชุมไม่พร้อมเพียงกันเพราะกรรมการจะอ้างว่าไม่ว่างบ้างหรือติดธุระบ้าง  ทำให้การประชุมไม่มีความคืบหน้า

ผลสำเร็สของ  คปสอ. มีอะไรบ้าง

ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมีอยู่ 2 งานคือ งานระบาด และงานประกันสุขภาพสองกลุ่มงานนี้ได้มีการส่งประกวดระดับจังหวัดด้วย  ที่มาของความสำเร็จคือ เจ้าหน้าในพื้นที่เข้าถึงประชาชนร่วมทั้งมีการทำงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีการทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาและอุปสรรค

ขาดการประสานงานระหว่างคณะกรรมการในเครือข่าย และคณะกรรมการไม่ค่อยมีความชำนาญในการบริหารงาน ร่วมทั้งไม่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์เครือข่ายทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเครือข่ายไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  ส่วนข้อมูลสถานะทางการเงินปัจจุบันไม่ค่อยมีปัญหา  แต่ยังมีหนี้เก่าที่ค้างชำระมาหลายปีแล้ว

วิธีแก้ปัญหา

ให้คณะกรรมการเครือข่ายมีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ  มีเสียสละและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเครืออย่างเต็มความสามารถ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเครือข่ายต่อไป

 

 

 

 

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     หากคุณ อาสัน หง๊ะเจะแอ กลับไปทำงานแล้ว ยังไม่ลืม GotoKnow และได้เข้ามาอ่านพบ อยากจะบอกว่าลองค้นหาเงื่อนไขที่ทำให้งานระบาด และงานประกันสุขภาพ ประสบความสำเร็จ ผมเสนอว่าเรียนรู้จากตรงนี้แหละ ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว ไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนหรอก เพียงแต่คงต้องเปิดใจยอมรับกันหน่อย ดีไหมครับ!