โจทย์สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health) ปีการศึกษา 2548 ภาคการเรียนที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเขียนรายงานส่งทาง Blog GotoKnow.org โดยผมจะเปิดเป็นบันทึกไว้อีกครั้งในแต่ละสัปดาห์ พร้อมทั้งอธิบายย่อ ๆ พอเป็นร่างว่าจะเขียนเล่าเรื่องออกมาอย่างไร ก็ยังเน้นตามที่ได้ตกลงกนไว้ว่าเขียนจากความเป็นตัวเราเองออกมา ให้เป็นธรรมชาติ ซึ่งกำหนดล่วงหน้าไว้แล้วทั้ง 7 ประเด็น ดังนี้

     1) ประสบการณ์ที่เป็นความภาคภูมิใจที่สุดของชีวิตในการทำงานด้านสาธารณสุขของตัวเอง

     2) ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพ

     3) ข้อสังเกตในการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขใน CUP ที่ท่านทำงานอยู่ และข้อเสนอหากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ทำได้ภายใน CUP

     4) ข้อเท็จจริงเรื่องความเป็นธรรมจากการใช้บริการของประชาชนในอำเภอที่ท่านทำงานอยู่ เปรียบเทียบจากผู้มีสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, สิทธิประกันสังคม และ โครงการ UC (บัตรทอง)

     5) ประสบการณ์การจัดการกับปัญหากำลังคนด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอในอำเภอของท่าน

     6) การประเมินผลการจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ผ่านมาในอำเภอของท่าน ขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้าง จะต้องเพิ่มเติมการประเมินอะไรได้อีก

     7) ท่านจะเสนออะไร อย่างไร ในภาพรวมทั้งหมด เพื่อพัฒนาการจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในอำเภอของท่าน

     เรียงตามลำดับนะครับ ก่อนถึงคาบเรียนสัปดาห์ที่สอง หนึ่งวันเป็นอย่างช้า ก็ขอให้ส่งรายงานตามโจทย์ที่ 1 ก่อนถึงคาบเรียนสัปดาห์ที่สาม หนึ่งวันเป็นอย่างช้า ก็ขอให้ส่งรายงานตามโจทย์ที่ 2 เป็นอย่างนี้ไปจนถึงสัปดาห์ที่แปด แล้วอย่าลืมอ่านของเพื่อนด้วยนะครับ เมื่อถึงคาบเรียนเราจะได้เปิดประเด็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) กัน ทั้งในประเด็นของเราเอง และของเพื่อน ๆ สำหรับผมก็จะมีประเด็นไปร่วม ลปรร.ด้วยทุกครั้งเช่นกัน