กรมสรรพากร ร่วมมือกับ ม.ข

 ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม ท่านสิทธิชัย วัชรพินธุ์ และ คุณโสภิน ได้มา "ปรึกษา หารือ กับ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ เพื่อวางแผนร่วมกันในการพัฒนา ผู้บริหารระดับต้น และ ผู้บริหารระดับกลาง" ในวันพฤหัสที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ โดยเป้าหมาย เพื่อ "พัฒนาภาวะผู้นำ และ การทำงานเป็นทีม โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง" ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ โดย "สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ นำการจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการ ลปรร เพื่อพัฒนาตน คน และ องค์กร" หลักสูตรจะบริหารจัดการ โดยศูนย์บริการวิชาการ ม.ข เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เป็นต้นไป และ จะลงนามความร่วมมือกันระหว่าง "กรมสรรพากร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ต่อไป

JJ