ความเห็น 12591

โจทย์เขียนรายงานวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

นายอาสัน หง๊ะเจะแอ รหัสนักศึกษา 476277019
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

การบริหารจัดการ  คปสอ.  ในมุมมองที่กระผมเห็น

โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการมีผู้อำนวยโรงพยาบาลเป็นประธานโดยตำแหน่งและมีสาธารณสุขอำเภอเป็นรองประธาน ในส่วนของคณะกรรมการจะเป็นการเลือกสรรค์กันเองตามความเหมาะสม  ผมคิดว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่จำเป็นต้องมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธานเสมอไป  เพราะผู้อำนวยการบ้างคนจะเป็นแพทย์จบใหม่และมีประสบการณ์ในการบริหารงานน้อย  ซึ่งยังมีเจ้าหน้าที่อีกหลายคนที่มีประสบการณ์  ความรู้  ความสามารถ  และมีความเหมาะกว่าที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งสำคัญเช่นนี้

กระบวนการทำงาน

ทีมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมีการประชุมใหญ่เพื่อเสนอการคิดเห็นในการทำงานและมีการประชุมย่อยแต่ละกลุ่มงาน  แต่ปัจจุบันนี้เวลามีการประชุมคณะกรรมการจะมีการประชุมไม่พร้อมเพียงกันเพราะกรรมการจะอ้างว่าไม่ว่างบ้างหรือติดธุระบ้าง  ทำให้การประชุมไม่มีความคืบหน้า

ผลสำเร็สของ  คปสอ. มีอะไรบ้าง

ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมีอยู่ 2 งานคือ งานระบาด และงานประกันสุขภาพสองกลุ่มงานนี้ได้มีการส่งประกวดระดับจังหวัดด้วย  ที่มาของความสำเร็จคือ เจ้าหน้าในพื้นที่เข้าถึงประชาชนร่วมทั้งมีการทำงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีการทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาและอุปสรรค

ขาดการประสานงานระหว่างคณะกรรมการในเครือข่าย และคณะกรรมการไม่ค่อยมีความชำนาญในการบริหารงาน ร่วมทั้งไม่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์เครือข่ายทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเครือข่ายไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  ส่วนข้อมูลสถานะทางการเงินปัจจุบันไม่ค่อยมีปัญหา  แต่ยังมีหนี้เก่าที่ค้างชำระมาหลายปีแล้ว

วิธีแก้ปัญหา

ให้คณะกรรมการเครือข่ายมีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ  มีเสียสละและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเครืออย่างเต็มความสามารถ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเครือข่ายต่อไป