การทบทวนวรรณกรรมนี้ จัดทำขึ้นภายใต้การมอบหมายจาก องค์การเพื่อเด็กและครอบครัว (The Administration for Child and Families) องค์การให้ความช่วยเหลือ และบริการด้านสุขภาพ (The Health Resources and Services Administration) องค์การบริการการเงินด้านสุขภาพ (The Health Care Financing Administration) และกรมโภชนบริการ และอาหารทางการเกษตร (Department of Agriculture's Food and Nutrition Service) วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านอาหารที่มีผลต่อโรคฟันผุ และจัดทำสรุปข้อเสนอแนะ ในการบริโภคอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อป้องกันฟันผุที่เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน วัสดุและวิธีการ ทำการทบทวน และสังเคราะห์วรรณกรรม ที่เกี่ยวกับกระบวนการเกิดโรคฟันผุ ปัจจัยด้านอาหารที่มีผลต่อการผุระยะเริ่มแรก และการลุกลามของโรค การให้ความรู้ และคำปรึกษาด้านโภชนาการ และนำผลมาจัดทำแนวทางการบริโภคอาหาร สำหรับเด็กปฐมวัยในช่วงอายุต่างๆ ผลการศึกษา โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกัน คือ การสะสมของเชื้อจุลินทรีย์บนตัวฟัน ชนิดของอาหาร ความถี่ในการบริโภค และฟันที่เสี่ยงต่อการผุ การเสี่ยงต่อโรคฟันผุจะสูงมากที่สุด หากมีการบริโภคน้ำตาลบ่อยครั้ง และเป็นน้ำตาลในรูปแบบ ที่ตกค้างในช่องปากเป็นเวลานาน น้ำตาลซูโครสเป็นน้ำตาลที่ก่อให้เกิดฟันผุ ได้มากที่สุด เพราะสามารถเปลี่ยนเป็นกลูแคน (glucan) ซึ่งเป็นตัวเสริมให้แบคทีเรียเกาะกลุ่ม และจับแน่นบนตัวฟัน อีกทั้งยังจำกัดการแพร่กระจายของกรด และบัฟเฟอร์ (buffers) ในคราบจุลินทรีย์ เรื่องใหม่ที่น่าใจ คือ การพัฒนาการของฟัน มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ต่อโรคฟันผุของเด็กในอนาคตด้วย สรุปผลการให้ความรู้ และคำปรึกษาทางโภชนาการ เพื่อการลดโรคฟันผุในเด็ก ควรมุ่งที่จะสอนผู้ปกครองให้เห็นถึง ความสำคัญของการลดความถี่ ในการบริโภคน้ำตาลโดยตรง และน้ำตาลที่แฝงมากับอาหาร รวมทั้งการลดความถี่ ในการบริโภคน้ำผลไม้ เครื่องดื่มผสมน้ำตาลจากขวด หรือถ้วยจิบบ่อยๆ ลดพฤติกรรมการหลับ พร้อมขวดนมคาปาก สนับสนุนให้รับประทานอาหารตามธงโภชนาการ (Food Guide Pyramid) อาหารที่ก่อให้เกิดฟันผุ ควรบริโภคเฉพาะในมื้ออาหารเท่านั้น หลังจากนั้น ให้แปรงฟันทันที หรือบริโภคอาหาร ที่ช่วยป้องกันโรค งดอาหารระหว่างมื้อที่มีน้ำตาลผสม และละลายช้า (เช่น ลูกกวาดลูกอม อมยิ้ม ยาอม) นอกจากปัจจัยด้านอาหารแล้ว การป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย ควรให้ความสำคัญในด้านการปรับปรุงบริโภคนิสัย รักษาอนามัยช่องปาก การใช้ฟลูออไรด์ที่เหมาะสม และการเข้าถึงระบบบริการดูแลทันตสุขภาพ ทั้งในด้านการส่งเสริมป้องกัน และการรักษา

 

คำสำคัญ : โรคฟันผุ เด็กปฐมวัย อาหาร ข้อเสนอแนะ สารอาหาร การให้ความรู้