ความเชื่อมโยงการทบทวนแผนปฏิบัติการ 2549

ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น     แผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2548 –2551แผนปฏิบัติการ 4  ปี ศูนย์บริการวิชาการ

พ.ศ. 2548 –2551

  ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2548           SAR ปีการศึกษา 2547         ผลการตรวจประเมินจาก สมศ.      SAR CARD กพร. 4 มิติ 
                                                                                                                                                                  ผลการสัมมนาเพื่อทบทวนแผน จ.มุกดาหาร
    แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2549
    ศูนย์บริการวิชาการ
   20-23 ธันวาคม 2548