สรุป “ทบทวนแผนปฏิบัติการ ศูนย์บริการวิชาการ ปี 2549”

ธวัช มข.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ

สรุป ทบทวนแผนปฏิบัติการ ศูนย์บริการวิชาการ ปี 2549”
ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2548

ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
1. ภารกิจหลักของศูนย์บริการวิชาการ
                ศูนย์บริการวิชาการ   ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคมและการเมืองของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยตามเจตนารมย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผ่านการให้ความรู้  ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมุ่งพัฒนาประชากรของประเทศให้มีสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และประสบการณ์   เป็นไปตามความต้องการของกิจกรรมทางสังคมทุกรูปแบบที่ถูกครรลองครองธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะกระทำได้
2. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ของศูนย์บริการวิชาการ
(1) ปรัชญา / ปณิธาน
                “ประสานและดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ  นโยบายการพัฒนาประเทศ”
                (2) วิสัยทัศน์
                เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศอินโดจีน             
                (3) พันธกิจ
                “ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมสหวิทยาการ เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยึดมั่นการส่งเสริมและดำเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน”
                (4) คำขวัญ
                “ประสานสหวิทยาการสู่ชุมชนให้กว้างไกล  ด้วยสายใยของศูนย์บริการวิชาการ”
                (5) วัตถุประสงค์
                1.  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและระดมทรัพยากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อจัดบริการให้การศึกษาและอบรมแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในหัวข้อวิชาการและวิชาชีพที่ผู้เข้ารับการศึกษาและอบรมสนใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะและค่านิยมต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
ร่วมมือกับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการแก่ชุมชน
                2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
                3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
3. การทบทวนแผนปฏิบัติการ ศูนย์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2549 ได้นำผลการประเมินคุณภาพภายในศูนย์บริการวิชาการ จากคณะกรรมการตรวจประเมินไปปรับแก้แผนปฏิบัติการ ศูนย์บริการวิชาการ ดังนี้
                3.1  ครั้งที่ 1  รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 โดยคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1.       ศ.ดร.กำจร  มนุญปิจุ
2.       ผศ.ไพศาล  มงคลวงศ์โรจน์
3.       รศ.นพ.ชวลิต  ไพโรจน์กุล
                สรุปผลการตรวจประเมิน .............ตามเอกสารการประเมิน วันที่ 3/11/48
3.2  ครั้งที่ 2  รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 15ธันวาคม  2548 โดยคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สิรินดา   ยุ่นฉลาด  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรสร   ชัยโรจน์กาญจนา         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬารัตน์   ปริยชาติกุล                กรรมการผู้ตรวจประเมิน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี   สุ่มเล็ก                     กรรมการผู้ตรวจประเมิน
                                                               
                สรุปผลการตรวจประเมิน ...............ตามเอกสารแนบการประเมิน วันที่ 15/12/48
                จากการตรวจประเมินทั้ง 2 ครั้ง ศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินการเพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปแก้ไข และปรับปรุงแผนกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1.       ประชุมบุคลากรศูนย์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548
2.       ประชุมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2549 ระหว่าง วันที่ 20-23 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
4. กรอบภาระงาน ศูนย์บริการวิชาการ
                                4.1 กรอบภาระงาน
                                                จากผลการตรวจประเมินทั้ง 2 ครั้ง และการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 20-23 ธันวาคม 2548 ศูนย์บริการวิชาการได้นำมาปรับแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2549 ภายใต้กรอบงาน ดังนี้
1.       ปรัชญาศูนย์บริการวิชาการ ให้ระบุในเอกสาร SAR
2.       วิสัยทัศน์ศูนย์ฯให้คงไว้ เช่นเดิม “เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มประเทศอินโดจีน”
3.       งานพัฒนานักศึกษา เนื่องจากศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการรับผิดชอบงานด้านการพัฒนานักศึกษา จากเดิมภารกิจนี้ไม่เป็นภารกิจหลักของศูนย์ ดังนั้น ให้นำเสนอคณะกรรมการประจำศูนย์ และมหาวิทยาลัยเพื่อมอบเป็นนโยบาย และนำไปพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการของศูนย์บริการวิชาการต่อไป
4.       การปฏิบัติงานทุกส่วนงานของศูนย์ฯ ให้มีการสำรวจความพึงพอใจ และภายใน 7 วัน After Action Review  และให้รายงานผลการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน รายงานผลการดำเนินการ (ฉบับ Final Report )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 11495, เขียน: 06 Jan 2006 @ 16:10 (), แก้ไข: 19 Apr 2012 @ 11:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

JJ
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาต เพิ่มเพื่อให้สมบูรณ์  ดังนี้ครับ

ปณิธานศูนย์บริการวิชาการ คือเป็นศูนย์รวม  สหวิทยาลัยการ  เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยึดมั่นการส่งเสริมและดำเนินการถ่ายทอดวิทยาการด้านต่าง ๆ    เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สมดุลและยั่งยืน

JJ
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

นโยบายสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นคราวประชุมครั้งที่  7/2545

เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2545  ได้กำหนดพันธกิจและนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนี้

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

นโยบาย

        เพื่อพัฒนาระบบบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้สอดคล้องกับความต้องการ  และมีบทบาทในการชี้นำสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประเทศ และประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พันธกิจ

        ให้มีการดำเนินการโดยมุ่งเน้นพื้นฐาน  ดังนี้

  การพัฒนาที่ยังยืน  อันได้แก่  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาคุณภาพคนให้มีความรู้เพื่อเพิ่มความคุ้มกันและยกระดับ  คุณภาพชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เข้มแข็ง  โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

pichai
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

สืบเนืองจากร่างสรุปแผนประจำปี 2549เมื่อ23ธค48 ขอให้ท่าน

ธวัชรวบรวมเป็นฉบับสมบูรณ์ เสนอที่ประชุมประจำเดือนด้วยครับ เพื่อเป้าหมาย/ผลลัพธ์ร่วมกันของทีมศูนย์ฯ

            pichai