ระบบสารสนเทศ ศนอ.


สารสนเทศ ICT

   เป้าหมายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของศนอ. คือพัฒนา ระบบ ICT เพื่อการสนับสนุน กศน. ตาม Roadmap ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ในส่วนของการพัฒนา Software ในเดือนธันวาคม ได้ดำเนินการพัฒนาระบบต่างๆ ดังนี้

 1. การพัฒนา Software เพื่อการบริหารจัดการ ได้จัดทำระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารงานดังนี้
  • ระบบการส่งรายงานผลการดำเนินงาน (เข้าสู่วาระการประชุมประจำเดือน) ผ่านเครือข่าย Internet
   ลักษณะระบบงาน ระบบ blog:weblog โดยข้าราชการ ศนอ. ทุกท่าน สามารถพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของตนเองหรือของกลุ่มงาน ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสามารถรวบรวมและนำไปจัดทำเป็นเอกสารได้ทันที
   ลักษณะ software ทำงานลักษณะ web Application เขียนด้วยภาษา PHP (Free Source Code) นำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับลักษณะงานของ ศนอ.เก็บข้อมูล บนฐานข้อมูล (database) ด้วย MySQL
   การใช้งาน ทดลองใช้งานแล้ว และปัจจุบันสามารถใช้งานได้ แต่ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือ กำหนด ชื่อ (Username) และรหัสผ่าน (password) สำหรับผู้ที่จะเข้าใช้งาน
  • ระบบการสื่อสารเพื่อ แสดงความคิดเห็น สอบถามปัญหา หรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
   ลักษณะระบบงาน ระบบ webboard ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้
   ลักษณะ software ทำงานลักษณะ web Application เขียนด้วยภาษา PHP (Free Source Code) เก็บข้อมูลในรูปแบบ text file นำมาพัฒนาโดยสามารถแยกแสดงความคิดเห็น ในแต่ละเรื่อง ซึ่งปัจจุบันสามารถแสดงความคิดเห็น ได้ดังนี้
   • ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของ ศนอ. เพื่อเสนอแนะโดยตรงต่อผู้บริหาร
   • ข้อเสนอแนะ / คำถาม สำหรับการรับ-ส่ง ข้อมูล การยกระดับการรู้หนังสือ ระหว่าง ศนอ. กับ ศนจ.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตาม Roadmap ของ ศนจ.
   • ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นทั่วๆไป
    การใช้งาน สามารถใช้งานระบบได้แล้ว
  • ระบบการส่งข้อมูล ระหว่าง ศนอ. และ ศนจ.
   ลักษณะระบบงาน
   ระบบe-Filing ใช้ในการรับ-ส่ง File ข้อมูล ที่พัฒนาจากระบบเดิมที่ใช้ส่งหนังสื่อราชการภายใน ศนอ. มาใช้เพื่อการส่งข้อมูล ระหว่าง ศนอ. กับ ศนจ.
   ลักษณะ software ทำงานบน Web Applicaton ประยุกต์ใช้รูปแบบ webboard เขียนด้วยภาษา asp (Free SourceCode) นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบ ของ ศนอ.เก็บข้อมูล ในรูปแบบ Database บนฐานข้อมูล MS Access(ผู้ใช้งานต้องได้รับอนุญาต โดยมี username และ password)การใช้งาน ทดลองใช้งานแล้ว และปัจจุบันสามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ และได้ส่งหนังสือราชการพร้อมคู่มือการใช้งาน ให้กับ ศนจ.
  • ระบบการแจ้งข่าวด่วน ข่าวเวียน ภายใน ศนอ.
   ลักษณะระบบงาน
   ระบบการส่งข้อความเพื่อแจ้งข่าว ซึ่งทุกท่านสามารถแจ้งข่าวได้ โดนทำงานในระบบ Intranet(ใช้ได้เพราะคอมพิวเตอร์ใน ศนอ.)
   ลักษณะ software ทำงานบน Web Applicaton ใช้รูปแบบตัวหนังสื่อ (ข้อความ) วิ่งบนหน้าจอและทุกท่านสามารถส่งข้อความได้ เขียนด้วยภาษา PHP (Free Source Code) นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบของ ศนอ.
   การใช้งาน สามารถใช้งานระบบได้แล้ว และกำลังปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
  • ระบบการส่งข่าวและความรู้ในห้องสมุด
   ลักษณะระบบงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของห้องสมุด ศนอ. เช่น ศัพท์ข่าวเช้านี้กับแอนตรูบิ๊กส์ หรืออื่นๆ
   ลักษณะ software ระบบ blog:weblog ทำงานบน Web Applicaton เก็บข้อมูล บนฐานข้อมูล (database) ด้วย MySQL ทุกคนสามารถเข้าไปส่งข่าวได้ (ต้องได้รั อนุญาต โดยมี username และ password)
   การใช้งาน สามารถใช้งานระบบได้แล้ว
  • ระบบการบันทึกประจำวัน (Diary)
   ลักษณะระบบงาน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือท่านที่ต้องการบันทึกการทำงานแต่ละวัน หรือใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารงาน เพื่อทราบว่า แต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มงาน ได้ทำงานอะไรไปบ้าง ซึ่งสามารถเปิดอ่านที่ไหนก็ได้ ผู้บันทึกสามารถกำหนดได้ว่า จะให้ผู้อื่นอ่านบันทึกของตนเองได้หรือไม่
   ลักษณะ software ทำงานบน Web Applicaton ใช้รูปแบบ Diary เขียนด้วยภาษา PHP เก็บข้อมูล บนฐาข้อมูล(database) ด้วย MySQLการใช้งาน สามารถใช้งานระบบได้แล้ว
 2.  การพัฒนา Software เพื่อการเรียนรู้ ได้จัดทำระบบเพื่อการเรียนรู้ดังนี้
  • ระบบ ศูนย์การเรียนรู้ ศนอ.
   ลักษณะระบบงาน รวบรวบแหล่งความรู้ต่างๆ บนเครือข่าย Internet แล้วบันทึกข้อมูล ลงฐานข้อมูล และระบบการค้นหาข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
   ลักษณะ software ระบบการบันทึกข้อมูล website และระบบ search engine (ศนอ. Search) Free Sourceเขียนด้วยภาษา asp
   การใช้งาน สามารถใช้งานระบบได้แล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปัจจุบันบันทึกข้อมูล 5 กลุ่มสาระ คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษา และศิลปะ)
  • ระบบ blog เพื่อการจัดการความรู้
   ลักษณะระบบงาน
   บันทึกความรู้ของภูมิปัญญา หรือผู้รู้ แต่ละคน ในลักษณะของ weblog (เป็นการนำเอา Diary มารวมกับ webboard)
   ลักษณะ software ระบบ blog:weblog ทำงานบน Web Applicaton เก็บข้อมูล บนฐานข้อมูล (database) ด้วยMySQL ทุกคนสามารถเข้าไปส่งข่าวได้ (ต้องได้รับอนุญาต โดยมี username และ password)
   การใช้งาน ปัจจุบัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้แล้ว นอกจากปัจจุบันจะใช้ blog ของ ศนอ. แล้ว ยังลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ blog ของ gotoknow ชื่อว่า roadmap กศน.อีสาน ที่ website http://gotoknow.org/roadmap
 3. การพัฒนา Website ได้จัดทำและพัฒนา website เพิ่มเติมดังนี้
  • roadmap กศน.อีสาน โดยการเปิด website ใหม่ ที่ http://nenfe.nfe.goth/roadmap
   นำเสนอผลการประชุมผู้บริหาร เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน roadmap ของแต่ละจังหวัด สรุปผลการประชุมข้อมูลของแต่ละจังหวัด (ยังไม่สมบูรณ์) และจัดทำเวที การแลกเปลี่ยนข่าวสารของแต่ละจังหวัด
  • พัฒนา website e-News ได้ดำเนินการพัฒนา โดยเพิ่มเติม การทดลองสถานีวิทยุ และ สถานี โทรทัศน. ของศนอ. และการทำ link เพื่อเชื่อมโยงกับสำนักข่าวต่างๆรวมทั้ง การนำเสนอข่าว ในรูปแบบ video นอกจากนั้นยังทำระบบการตรวจสอบว่า มีคนเข้ามาใช้งานเท่าไร และขณะนั้น มีคนใช้งานอยู่กี่คน
  • พัฒนา website ศนอ. ได้ดำเนินการพัฒนาเพิ่มเติม ดังนี้
   • ปรับปรุงหน้า website ของหน่วยงาน ให้แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยแยกเป็นส่วนของ การเรียนรู้ การบริหารจัดการ และการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้ว
   • ปรับปรุงระบบ ให้สามารถปรับเปลี่ยนหน้า website ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยแต่ละคนสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลง หน้า Home page ได้เฉพาะส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
   • เพิ่มเติมข้อมูล เช่น เพิ่มเติม video ชุดวิชาอาชีพอีกจำนวน 25 เรื่อง รวมเป็นทั้งหมดในปัจจุบัน 46เรื่อง (รวมความยาวประมาณ 15 ชั่วโมง)
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 11498เขียนเมื่อ 6 มกราคม 2006 16:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 12:27 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท