แผน"สอนงานมือใหม่" เดือนมกราคม 2549

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมือเก่า-มือใหม่

       ในเดือนมกราคม  2549 ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดแผนการสอนงานให้แก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม่ (มือใหม่) จำนวน 8 คน  โดยกำหนดไว้ 2 วัน คือ

         1. วันที่ 13 มกราคม 2549

          ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีกิจกรรม เช่น

  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการจัดทำแฟ้มสะสมงาน
  • การเล่าประสบการณ์และเทคนิคการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเกษตร  ภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าไม้  ของ คุณประสิทธิ์  อุทธา นักส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย
  • การเล่าประสบการณ์และเทคนิค การจัดตั้งกองทุนกลุ่มอาชีให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งทอง ของคุณปรารภ  คันธวัน นักส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา
  • เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมือเก่า-มือใหม่
  • การสรุปบทเรียน และฝึกการถอดบทเรียน
  • AAR

          2. วันที่ 17 มกราคม  2549

           เป็นการลงฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 2 จุด คือ

  • ภาคเช้า  ร่วมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร IPM ส้มเขียวหวาน หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก อำเภอคลองขลุง
  • ภาคบ่าย  ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาการพัฒนากลุ่มอาชีพ (กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน) ของตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
  • AAR

          ผลการปฏิบัติเป็นประการใด จะเขียนมา ลปรร.กันต่อไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)