รางวัล KM BIO Award 2005

         วันนี้ในที่ประชุมประจำสัปดาห์ของ สคส.   เกิดไอเดียกระฉูดเรื่อง KM Blog Intelligent User Organization Award 2005    คือเราจะดูจากบล็อก Gogoknow  ว่าองค์กรใดที่ใช้บล็อก Gotoknow ในการขับเคลื่อน KM ขององค์กรได้เก่งที่สุด   ก็จะยกย่องและให้รางวัล   รวมทั้งให้ share วิธีใช้บล็อกเพื่อขับเคลื่อน KM ขององค์กรด้วย

เราจะประกาศผลภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2549   โดยมีกรรมการดังนี้
 1. อ. กรกฎ  เชาวะวนิช          ประธานกรรมการ
 2. ดร. จันทวรรณ  น้อยวันหรือ ดร. ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์   กรรมการ
 3. คุณอนุชา  หนูนุ่น              กรรมการ
 4. คุณวรรณา  เลิศวิจิตรจรัส    กรรมการและเลขานุการ

         คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์พร้อมทั้งกำหนดรางวัล

         ใครมีคำแนะนำเรื่องเกณฑ์ในการคัดเลือก/ตัดสิน   และการให้รางวัล   โปรดเสนอตรงที่ 4 ท่านนี้   หรือเขียนเสนอลงในบล็อกก็ได้ครับ

วิจารณ์  พานิช
 4 ม.ค.49