ครูแต้วเมืองคอน
นาง มนัสชนก มีด้วง จันทิภักดิ์

กาพัฒนาชุมชนบ้านบ้านบางจากไปสู่ความพอเพียง


ฝากสมาชิกกลับไปฝันสิ่งที่คาดว่าจะไปถึงมาเล่ากันในครั้งต่อไป

วันที่  5  กรกฎาคม  2550  


 เวทีที่ 1  เวทีชุมชนการจัดการความรู้  บ้านบางจาก หมู่ที่  6  ตำบลบางจาก


     เปิดเวทีการประชุม  โดย  คุณสุวัตร  วชิรธนา  ปลัดเทศบาลตำบล บางจาก ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายท้องถิ่นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่เข้ามาร่วม บูรณาการการขับเคลื่อนชุมชนบ้านบางจากพร้อมด้วย  กศน.  พัฒนา ชุมชนอำเภอ  เกษตรอำเภอ  สาธารณสุข  อบต.  เป็นทีมงาน คุณอำนวยตำบล                          

    คุณสุวัตร  วชิรธนา  เปิดประเด็นเวทีการประชุม  เรื่องการแต่งตั้ง ประธานกลุ่มแม่บ้านคนใหม่ ของชุมชนบ้านบางจากโดยท่าน เปิด โอกาส ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อประธานกลุ่มแม่บ้านคนใหม่  ผลปรากฎว่าสมาชิกชุมชนบ้านเสนอ  คุณชะอ้อน  พูลชัย  เพียงคน เดียวและท่านปลัดและสมาชิกลงมติ  แต่งตั้งให้  คุณชะอ้อน  พูลชัย  เป็นประธานคนใหม่ของกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านบางจาก ส่วนเหรัญญิก และกรรมการให้ใช้ชุดเดิมทั้งหมดเป็นความคิดเห็นของสมาชิก


     คุณชะอ้อน  พูลชัย  ซึ่งเป็นประธานคนใหม่กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้าน บางจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าจะดำเนินการเรื่องการทำเครื่อง แกงต่อไปอย่างไรซึ่งเป็นกลุ่มที่แม่บ้านคนเก่าได้ดำเนินการอยู่แล้วให้ ทุุกคนร่วมคิด  ร่วมวางแผนและช่วยกันสานต่อกิจกรรมนี้ต่อไป

     คุณธรรมรงค์  บัวจันทร์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6  ตำบลบางจาก บอกว่า สำหรับกลุ่มเครื่องแกงคิดว่าสามาถรดำเนินการได้ทันทีพร้อมถามความ คิดเห็นของสมาชิก  ส่วนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านบางจากที่เข้าร่วมประชุม บอกว่าพร้อมที่จะดำเนินการได้ตลอดเวลา
    ท่านปลัดเทศบาลตำบลบางจากได้เปิดประเด็นใหม่ให้ชุมชนคิดเรื่อง อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่สอดคล้องกับชุมชนบ้านบางจากว่ามีอะไรบ้าง ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมเสนอแนะ 2  เรื่อง
    - การร้อยลูกปัด
    -  การทำดอกไม้จันทน์


    คุณจุรีย์  บันเทิงจิตร  ้เพิ่มเติมเรื่องการเชื่อมโยงให้ชุมชนบ้านบาง จาก  สร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกว่าให้ประสาน ผ่านภาคี เครือข่ายเพื่อนำสินค้าที่ทำแล้วไปขึ้นทะเบียน  (OTOP )  ซึ่งพัฌนา ชุมชนอำเภอรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงท่านยืนยันว่าจะเป็นที่ปรึกษา


    ถือโอกาสชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนโดยใช้  KM  เป็นเครื่องมือ โดยได้ พูดเชื่อมโยงไปถึงความพอเพียงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านบางจาก โดยยกตัวอย่างว่า  ถ้าจะแกงส้มสักหม้อซื้ออะไรบ้าง  ผู้เข้าร่วมประชุม บอกว่า  ซื้อทุกอย่างยกเว้นพริกเพียงอย่างเดียวเพราะปลูก ไว้ข้างบ้าน จึงให้ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์ว่า   ชุมชนบ้านบางจากอยู่ แบบพอเพียง แล้วยัง


    ครูราญเมืองคอน  ครูอาสาฯ  ตำบลไชยมนตรี/ตำบลมะม่วงสองต้น  บอกว่าการพัฒนาชุมชนไปสู่ความพอเพียงจะต้องสอดคล้องก้บแผน ชุมชน  3  ระดับ
    - แผนชุมชนระดับหมู่บ้าน
    - แผนชุมชนเกินขีดความสามารถ  (ระดับตำบล )          ประสานหน่วยงานท้องถิ่น  ( อบต. )
    - แผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถระดับตำบลประสาน  อบจ  จังหวัด  อำเภอ  หน่วยงานภาคีเครือข่าย  ฯลฯ แต่โครงการ  ที่มาแลก เปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้เป็นแผนพึ่งตนเองซึ่งนำไปสู่  การลดรายได้
เพิ่มรายจ่าย และการออมโดยไม่ต้องพึ่งพิงหน่วยงานภาครัฐ และเปิด ประเด็น  ด้วยการให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมว่าชุมชน บ้านบางจาก มีวิถี ีชีวิตอย่างไร  โดยเฉพาะ  รายรับ-รายจ่าย  สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า


รายรับได้จาก

1.เลี้ยงสัตว์  
    - หมู  วัว  ไก่  ปลา
2.ทำอาชีพเสริม
    - ทำเครื่องแกง ทำของชำร่วย  
    - ทำมาลัยลูกปัด  ทำดอกไม้จันทน์  
3.ลูก่ส่งให้ใช้จ่าย
4. รับจ้างทั่วไป
รายจ่าย
1. ค่าแชร์  เครื่องนุ่งห่ม  หนี้สิน  ผงซักฟอก
2. ค่าน้ำชากาแฟ  การพนัน / หวย  ค่าน้ำ  ค่าไฟ
3. ค่าลูกไปโรงเรียน  ค่าน้ำมันรถ  ค่ากับข้าว  ค่าบัครโทรศัพท์
หลังจากนั้นให้สมาชิกวิเคราะห์ว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายจึงให้สมาชิก หาวิธีการจะทำอย่างไรให้รายจ่ายลดลง 

คุณราตรี  ภูนฤมิตร  บอกว่าสิ่งที่สามารถลดได้ในครัวเรือนได้แก่
    1. การปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้  มี  พริก  ขมิ้น  ตะใคร่  โหราพา  
    2. ลดละอบายมุข

    3.ประหยัดค่าไฟ ค่าน้ำ

    ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมนำสิ่ง ที่เสนอแนะทั่ง  3  เรื่อง มาร่วม วิเคราะห์ และเลือกทำพียงเรื่องเดียวที่คิดว่าทำได้ทันที
ผลสรุป  ชุมชนบ้านบางจากลงความเห็นกันว่าจะปลูกผักสวนครัว อย่าง น้อย  5  อย่าง


ส่วนเรื่องการเพิ่มรายได้กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านบางจาก
    - การทำเครื่องแกง
    - การร้อยลูกปัด
    - การทำดอกไม้จันทน์


ส่วนพ่อบ้านเสนอแนะว่าเพิ่มรายได้โดย
    - การเลี้ยงวัว


การออม  ชุมชนบ้านบางจากมีแนวคิดว่า
    - จัดตั้งสหกรณ์กลุ่มแม่บ้าน
    - จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านบางจาก      พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจะลงมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัด ตั่งกลุ่ม


      ดิฉัน  สรุปเพิ่มเติมว่าสิ่งต่างๆที่ได้  ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ู้กันทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผนชุมชนนั้นเองซึ่งสามารถนำไปใช้ ้ในการพัฒนาชุมชนในโอกาส ต่อไปและเน้นย้ำว่าโครงการต่างๆ / งบ ประมาณของหน่วยงานภาครัฐจะลงไปหนุนเสริมชุมชนหนึ่งชุมชนใด ชุมชนจะต้องดำเนินการ/จัดการความรู้ของชุมชนเองเพื่อเป็นฐานรองรับ


    คุณธรรมรงค์  บัวจันทร์  ปิดการประชุม  พร้อมกล่าวคำชื่นชม สมาชิกที่เข้ามาร่วมประชุมว่าให้ความร่วมมือในการประชุมซึ่งได้เกิด ความรู้  ความเข้าใจ เพิ่มเติมขึ้นมามากทีเดียวและให้มี การประชุม แบบนี้เรื่อยๆ  นัดพบกันครั้งต่อไปวันที่  19  กรกฎาคม  2550และ ฝาก สมาชิกกลับไปฝันส่ิงที่คาดว่าจะไปถึงมาเล่ากันในครั้งต่อไป

หมายเลขบันทึก: 112202เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2007 11:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 19:44 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

เป็นนโยบายที่ดีครับเพื่อสอดรับกับพระราชดำริและนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะทำให้คนไทยหันกลับมาดูตัวเองอย่างละเอียดถึ่ถ้วนอีกครั้งหลังจากเราเดินตามกระแสทุนนิยมตะวันตกจนทำให้เราตกหลุมดำอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

   เข้ามาตามหาครูแต้ว ครับ เจอแล้ว ไชโย! แล้วจะกลับมาเรียนนะครับ

ขอบคุณมาก  ๆ ค่ะ  น้องชายขอบคนเก่ง...... ที่แวะเข้ามาเยี่ยมและต้องขอโทษด้วยที่ี่ไม่ได้นำเรื่องดีๆ จากโรงเรียนท่ามิหราที่ได้ไปร่วมชมรายการต่างๆในวันที่  19  กรกฎาคม   2550 มาเล่า เพราะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ที่ สำนักงานเลย 

  บรรยากาศในวันนั้นเป็นธรรมชาติมาก ๆและภาคีเครือ ข่ายที่เข้าร่วม ก็มีความจริงจังและจริงใจใน การขับ เคลื่อนชุมชนมากทีเดียวจากที่ทุกท่านได้ร่วม  ลปรร.กันบนเวทีค่ะ

    ส่วนพี่เองมีความรู้สึกว่าต่อไปชุมชนคนเมืองลุงคง พัฒนา/ขับเคลื่อนได้ไม่ยากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี