กุญแจแห่งความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI

ตัวชี้วัด (KPI)
     1 ด้านการพัฒนาคนและสัง
ที่มีคุณภาพ
          1.1 จำนวนประชากรกำลังแรงงาน 3.20 ล้านคน มีการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป
          1.2 จำนวนคนไทย 6 ล้านคน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และใฝ่รู้ใฝ่เรียน
     2 ด้านการขจัดความยากจนระดับบุคคล
          2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่ขึ้นทะเบียน คนยากจน ได้รับการเรียนรู้ เพื่อขจัดความยากจนระดับบุคคล
          2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายความยากจนระดับบุคคล สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีการประกอบอาชีพ
     3 ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ
          3.1 จำนวนทหาร ตำรวจ ข้าราชการและประชาชน 40,000 คน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ สามารถใช้ภาษามลายูท้องถิ่น ในการสื่อสารได้
          3.2 จำนวนประชากรในพื้นที่ชายแดน ชาวไทยมุสลิม และคนต่างด้าว ที่ไม่รู้ภาษาไทย 60,000 คน สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาไทยอย่างง่ายๆ ได้
          3.3 ร้อยละ 80 ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ความมั่นคง ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม กิจกรรมการอยู่ร่วมกัน และนำความรู้มาใช้ ในชีวิตประจำวันได้
          3.4 ร้อยละ 90 ของนักเรียนและนักศึกษา ในโรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาปอเนาะ ได้รับการศึกษาสูงขึ้น และได้รับการฝึกอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
     4 ด้านการสร้างวความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมเฉพาะด้าน
          4.1 จำนวนประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งในแต่ละกิจกรรม
          4.2 จำนวนประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for education.

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 10525, เขียน: 23 Dec 2005 @ 16:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)