เป็นบล๊อคที่รวบรวมวิธีการบริหารการจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อความเป็นเลิศ แนวทางที่สามารถนำความก้าวหน้าของระบบอื่นๆมาประยุกต์ใช้เพื่อการดำเนินการใหสถานศึกษาเป็นเลิศ