เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548  งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ได้ใช้วิธีการเชิงรุกทางด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มนิสิตม.นเรศวร  โดยการเริ่มรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตแต่งกายชุดนิสิตอย่างถูกระเบียบ  ,การรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และการรณรงค์ด้านวินัยจราจร เป็นการรณรงค์ผ่านแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้นิสิตม.นเรศวร ได้ตระหนักถึงการดูแลบุคลิกภาพการแต่งกายของตนเอง  การรักษาวัฒนธรรม และความมีวินัยในตนเอง  โดยตั้งไว้ในบริเวณที่นิสิตใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่  ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ และ ด้านข้างสนามกีฬากลาง ม.นเรศวร  ซึ่งมีข้อความดังนี้
         1.  การแต่งกายที่ดี  สนับสนุน บุคลิกภาพที่ดี
         2.  วัฒนธรรมไทย  อันทรงคุณค่า  อย่าปล่อยเธค ผับ บาร์มาทำลาย
         3.  งานวินัยและพัฒนานิสิต  ขอเชิญชวนนิสิต ม.นเรศวร  แต่งกายถูกระเบียบ
         4.  ขับรถถูกกฎ  ลดอุบัติเหตุ  อุบัติเหตุ  ป้องกันได้ด้วยตัวคุณเอง
          ซึ่งข้อความประชาสัมพันธ์ดังกล่าว  จะเปิดโอกาสให้นิสิตม.นเรศวร ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไปค่ะ