การพัฒนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา


คอมพิวเตอร์

การพัฒนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
     ปัจจุบัน เราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ เป็น เครื่องมือในการพัฒนาการเรีนรู้ ได้อย่างกว้างขวาง การเรียนรู้ ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ของการเรียน การสอนในอนาคต เพื่อใหสามารถพัฒนาการเรียนการเรียน การสอน ได้ทันกับความก้าวหน้าในอนาคต จึงได้มีความพยายาม ที่จะพัฒนาการนำคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย ในการจัดการเรียน การสอน โดยมีแนวทางการพัฒนา 4 ประการ คือ

1 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
      เป็นที่ยอมรับว่า การเรียนการสอนในรูปแบบ Online เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น บทเรียนต่างๆ ที่เราได้เรียนรู้กันแบบ Online หรือเป็นการเรียนตามสาย (line) นั้น เรามักจะเรียนกันว่า การเรียนผ่าน Internet เนื้อหาความรู้ที่เราเรียนนั้น เราจะเรียกว่าสื่อ และปัจจุบันสื่อก็มีมากมายหลายรูปแบบ ตั้งแต่สื่อแบบนิ่งๆ มีภาพกับข้อความ จนถึงสื่อ Multimedia มีภาพเคลื่อนไหว ภาพจำลอง (symulation) หรืออื่นๆ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่า สื่อที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามที่ผู้เรียนต้องการจริงๆ อาจจะมีไม่มากนัก ส่วนมากเป็นสื่อเพื่อความบันเทิง หรือสื่อที่ไม่ดีก็มีมาก ดังนั้น ทำอย่างไรที่จะมีสื่อเพื่อการเรียนรู้มากๆ
      แนวคิดเรื่องสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จากสื่อ Offline มาเป็น สื่อ Online โดยนักพัฒนาสื่อได้หันมาให้ความสำคัญกับสื่อเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น โดยคำนึงถึง องค์ประกอบ 3 ประการ คือ

  • องค์ประกอบที่ 1 Usability คือสื่อที่ตอบสนองต่อความสามารถของผู้ใช้งาน นั่นหมายความว่า การจะพัฒนาสื่ออะไร ต้องคำนึงถึงผู้ใช้ด้วยว่า เขามีความสามารถในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้แค่ไหน การผลิตสื่อก็ต้องทำมาให้เหมาะสม
  • องค์ประกอบที่ 2 คือ Learning Ability คือความสามารถในการเรียนรู้ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่า สื่อนั้นมีความสามารถในการก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้เพียงใด เช่นถ้าเป็นสื่อที่เป็นเฉพาะตัวหนังสือ เหมือนกับเอาหนังสือเป็นเล่มขึ้นไปวางไว้ ความสามารถในการทำให้เกิดการเรียนรู้อาจจะต้องอาศัยความสามารถของผู้เรียนมาก เพราะในตัวสื่อเอง ความสามารถในการสร้างการเรียนรู้อาจจะน้อยกว่าสื่อ Multimedia ดังนั้นสื่อลักษณะที่มีเฉพาะตัวหนังสืออาจจะใช้ได้เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถในการเรียนรู้สูง
  • องค์ประกอบที่ 3 Learning Process หรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าสื่อนั้นไม่ใช้มีเฉพาะตัวองค์ความรู้ แต่จะต้องมี Learning Process อยู่ด้วย โดยสื่อจะทำหน้าที่คล้ายกับมี Instructor อยู่ในตัวสื่อด้วย


 ด้วยเหตุนี้เอง การพัฒนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จึงให้ความสำคัญอันดับแรกกับตัวสื่อและกระบวนการเรียนรู้จากตัวสื่อเป็นหลัก เพราะตัวคอมพิวเตอร์เอง ไม่มีชีวิต จิตใจ การใส่กระบวนการเรียนรู้เข้าไป จะช่วยให้คอมพิวเตร์ ทำหน้าที่คล้ายกับครูมากขึ้น

2 การพัฒนากระบวนการกระจายสื่อ
     ในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา การใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน จะนิยมใช้ CAI (Computer Assised Instrucction) กันมาก โดยบันทึกสื่อลงแผ่น CD-ROM แล้วผู้เรียนได้เรียนรู้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่บ้าน หรือที่โรงเรียน ดังนั้น การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจึงไม่กว้างขวางเท่าที่ควร แต่เมื่อเทคโนโลยีเครือข่าย มีการพัฒนามากขึ้น ทั้งด้าน Hardware และ Software ทำให้การเผยแพร่สื่อผ่านทาง Internet ทำได้อย่างสะดวก รูปแบบของ Web Application หรือโปรแกรมที่ทำงานบน website ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ทำให้การพัฒนาสือเพื่อการเรียนรู้ผ่านทาง Website ทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการกระจายสื่อทำได้อย่างกว้างขวาง สามารถเข้าถึงได้ทุกครัวเรือนที่มีความสามารถในการใช้ Internet ดังนั้นแนวทางการกระจายสื่อ จึงเน้นการพัฒนาสื่อ Online มากขึ้นรูปแบบที่นำมาใช้งานมาก คือการพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนการสอนไปด้วยกันในรูปแบบของการเรียนการสอนทางไกลผ่าน Internet ซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า e-Learning มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว จะพัฒนาบน web Application ของระบบ LMS ( Learning Management System) และระบบ CMS (Content Management System) ทำให้เกิดการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงการสอนในห้องเรียนมากขึ้น     โดยใช้ความสามารถของ คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยกระจายสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็ตาม ให้สามารถกระจาย ไปถึงผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 การพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์
     เมื่อการพัฒนาทั้งตัวสื่อการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ มีการพัฒนาไปอย่างกว้างขวาง แต่ก็พบว่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์ มีจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ราคาก็ไม่สูงจนเกินไปนัก ทำให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามารถในการเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ไม่ยากนัก รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ ก็สามารถแสวงหาคอมพิวเตอร์มาบริการสำหรับนักเรียนได้มากขึ้น แต่บางครั้งก็น่าเสียดายว่า ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เหล่านั้น นำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างไม่คุ้มค่า หรือไม่ได้นำมาใช้เพื่อการศึกษา แต่นำมาใช้เพื่อความบันเทิงหรืออื่นๆ รวมทั้งนำมาใช้ในทางที่ผิด ดังนั้น ถึงแม้ว่ากระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน ทำไปได้ไกลเพียงใด แต่ยังไม่มีการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนเท่าไร ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้นคงจะต้องให้ความรู้ ในการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานทางด้านการเรียนการสอน แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการใช้งาน Internet เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาการเรียนรู้ โดยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ที่ใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยให้ การเรียนการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามแนวทาง ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิด Constructionism

4 การให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตร์ช่วยสอน แก่ครูผู้สอน  
     เรื่องนี้ คงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ที่จะกล่าวข้ามไม่ได้คือ ครู เพราะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้ามาแทนครูได้ เพราะครู มีจิตวิญญาณ และมีความเป็นครู ขณะที่คอมพิวเตอร์ไม่มี ดังนั้น คอมพิวเตอร์จึงเป็นเพียงเครื่องมือของครู ที่จะช่วยให้สามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ดีขึ้น การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทำอย่างไรจะพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 10478เขียนเมื่อ 23 ธันวาคม 2005 09:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 21:58 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (17)
งง

 

อย่างแรงค่ะ

 

 

 

งง มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ เเต่ก้อได้ฟามรู้ค่ะ

เพเก้กหดเฟกดเหกเดาหก่าเสฟ่กหรเฟวกหดเฟก

งงแต่ได้ความรู้

อยากให้คอมพิวเตอร์ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

งงตึบ

อยาก

ให้

คอม

พิว

เตอร์

ดี

มาก

ๆๆๆ

ๆๆๆ

ๆๆๆ

อ่านไม่ออกช่วยแปลที

ไม่เข้าใจ

งงง

มักมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

งง

งง

งง

งง

งง

งง

งง

งง

งง

งง

งง

งง

ไม่มีเนื้อหาที่ต้องการเลย

ดี

มาก

ครับ

ขอบ

คุณ

ครับ

งง มาก คับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท