นิยาม สมรรถนะ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แนวคิดจาก สำนักงาน ก.พ

นิยาม สมรรถนะ

 จากคำบรรยายในการจัด "ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่มที่ ๓๒" การสัมมนาครั้งนี้ ถึงแม้ชื่อเดิม คือ เพื่อการพัฒนาข้าราชการ แต่จากการศึกษาผู้เข้ามาร่วมจริง ๒๐๐ ท่าน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จาก องค์การบริหารส่วนตำบลถึง ๖๐ ท่าน อย่างไรก็ตาม ทีมวิทยากรได้ บรรยายในหลักการที่ครอบคลุมให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกๆองค์กร ซึ่งตองนำไปปรับเข้ากับ "วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัฒนธรรม" ของตนเอง

 ตัวอย่างจากคำบรรยาย ของ ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการระดับ ๑๐ จากสำนักงาน ก.พ ได้บรรยายสอดแทรกประสบการณ์จริงจากการรับราชการ มากว่า ๒๕ ปี ในเรื่อง "สมรรถนะ" ดังนี้ครับ

Competency
          อะไรคือ ความแตกต่างของผู้มีผลงานดี กับไม่ดี คำตอบ คือ สมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ Performance สูงขึ้น
          สาเหตุที่ทำให้คนแตกต่างกัน ฉลาด หรือ โง่ไม่เท่ากัน การเลี้ยงดูทำให้เปลี่ยนแปลงได้ หล่อหลอมมาจาก ครอบครัว พ่อ หรือ แม่ เมื่อมาเรียนหนังสือ มาให้เกิดการพัฒนา เมื่อทำงานทำให้เกิดการดูการกระทำของผู้อื่น

ผลงาน
1.What ทำอะไร
2.How พฤติกรรมที่แสดงออกในการที่ปฏิบัติงานตอบสนอง ความต้องการของประชาชน
3.เป็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่แสดงออก
สมรรถนะคนในองค์กรมี ๔ แบบ
1. สมรรถนะใหม่เมื่อมีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ
2. สมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหลักขององค์กร
3. สมรรถนะที่จำเป็นช่วงการปรับเปลี่ยน
4. สมรรถนะเดิมที่ล้าสมัยไม่จำเป็นอีกต่อไป
Human Competency
          ความรู้  ความสามารถ ทักษะ  คุณลักษณะ ต่าง ๆ ที่แสดงออกในเชิงพฤติกรรม ที่ทำให้บุคคลปฏิบัติงานได้สำเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
4.1แสดงพฤติกรรมนั้นบ่อย ๆ
4.2หลากหลายสถานการณ์
4.3ได้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าผู้อื่น


ความสัมพันธ์ ระหว่างสมรรถนะ และ พฤติกรรมการแสดงออกในการทำงาน
ข้าราชการยุคใหม่

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH)

  คำจำกัดความ: ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน
2.บริการที่ดี (Service Mind-SERV)

  คำจำกัดความ: สมรรถนะนี้เน้นความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     (Expertise-EXP)

 คำจำกัดความ: ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้  เพื่อสั่งสม พัฒนา ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์


4.จริยธรรม (Integrity-ING )

 คำจำกัดความ: การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ทั้งนี้เพื่อธำรงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้


5.ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork-TW)

 คำจำกัดความ: สมรรถนะนี้เน้นที่

 1) ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และ

 2) ความสามารถในการสร้างและดำรงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์



ความเห็น (4)

ปิยะ
IP: xxx.147.125.99
เขียนเมื่อ 

ผู้บริหารเชื่อว่า ลูกน้องมีสมรรถนะ สามารถทำงานเป็นทีมได้

 ลูกน้องมีความจริงใจ เต็มใจที่พร้อมทำงาน และสร้างสรรค์งาน ทำงานเป็นทีมได้ 

สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการ 

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ปิยะ

  • ขอบพระคุณครับ
  • การทำงานเป็นทีม เป็นกระบวนการที่ องค์กร ต้องการให้เกิด
  • ต้อง สร้าง และ ทำให้ยั่งยืนครับ
  • จำได้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทำเรื่องนี้ ติดต่อกันมานับสิบปี ครับ
  • เกิดความรัก ความผูกพัน
  • และ เกิดองค์กรเปี่ยมสุข ครับ
ประโยชน์
IP: xxx.172.138.246
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับ ถ้าทุกคนนำสมรรถนะมาใช้อย่างเต็มที่

งานก็จะบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นครับ อาจารย์ครับสมรรถนะของทีมน่าจะมาอะไรอีกไหมครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านประโยชน์

  • สมรรถนะของทีม คือ การไว้เนื่อเชื่อใจ ใส่ใจซึ่งกันและกัน สมานฉันท์ ร่วมสานสร้างก่อกำเนิด ผลงาน
  • เอาแค่นี้ อะไร อะไร ก็ประเสริฐ ครับ