Think out of the box การคิดนอกกรอบ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิบประการในการเสริม ความเป็นมนุษย์

Think out of the box การคิดนอกกรอบ

 ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ ได้เล่าถึงประสบการณ์ "สิบประการในการเสริมความเป็นมนุษย์ และ การคิดนอกกรอบ" ในการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ ๓๒ ที่จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ครับ


๑.     หาความสามารถของตนเอง และ ปลดปล่อยความสามารถให้เต็มที่   ( Unlock your ability )
๒.   กำหนดมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้น ( Set Standards) คือ การเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน
๓.   จัดการกับตัวของท่านเอง ( Manage Yourself and others) จูงใจตัวเอง ทำให้งาน คือ ชีวิตของเรา
๔.   สร้างบรรยากาศการทำงานให้คิดนอกกรอบตลอดเวลา  ( Establish a creative climate ) หลายเรื่องที่เราได้เรื่องที่คิดจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
๕.   เข้าใจและเสริมแรงจูงใจแก่ตนเองตลอดเวลา ( Understands self-motivasion )
๖.     มุ่งมั่นทำงานสู่ความเป็นเลิศตลอดเวลา ( Pursue the art of mastery )
๗.   อย่าคำนึงถึงแค่งานระยะสั้น ให้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานระยะยาว ( Achieve long-term Constructive goals )
๘.   สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน (Create a participatory working)
๙.     เคารพในความแตกต่างของเขาและเรา แต่อยู่อย่างเอื้ออาทร (Cultivate mutual in dealing with others)
๑๐. ทำความเข้าใจในหลักการ ความเชื่อ ทัศนคติของตนเอง และ ใช้ ปรับให้ส่งเสริมการประพฤติของตนเอง ( Tune up your values )

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)