Think out of the box การคิดนอกกรอบ

 ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ ได้เล่าถึงประสบการณ์ "สิบประการในการเสริมความเป็นมนุษย์ และ การคิดนอกกรอบ" ในการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ ๓๒ ที่จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ครับ


๑.     หาความสามารถของตนเอง และ ปลดปล่อยความสามารถให้เต็มที่   ( Unlock your ability )
๒.   กำหนดมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้น ( Set Standards) คือ การเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน
๓.   จัดการกับตัวของท่านเอง ( Manage Yourself and others) จูงใจตัวเอง ทำให้งาน คือ ชีวิตของเรา
๔.   สร้างบรรยากาศการทำงานให้คิดนอกกรอบตลอดเวลา  ( Establish a creative climate ) หลายเรื่องที่เราได้เรื่องที่คิดจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
๕.   เข้าใจและเสริมแรงจูงใจแก่ตนเองตลอดเวลา ( Understands self-motivasion )
๖.     มุ่งมั่นทำงานสู่ความเป็นเลิศตลอดเวลา ( Pursue the art of mastery )
๗.   อย่าคำนึงถึงแค่งานระยะสั้น ให้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานระยะยาว ( Achieve long-term Constructive goals )
๘.   สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน (Create a participatory working)
๙.     เคารพในความแตกต่างของเขาและเรา แต่อยู่อย่างเอื้ออาทร (Cultivate mutual in dealing with others)
๑๐. ทำความเข้าใจในหลักการ ความเชื่อ ทัศนคติของตนเอง และ ใช้ ปรับให้ส่งเสริมการประพฤติของตนเอง ( Tune up your values )

JJ