Tacit Knowledge จาก อาจารย์แม่ สามครอง ๑๔ ร

 ท่านอาจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เล่าประสบการณ์ที่สั่งสมในการเป็นครูมาตลอดชีวิต การทำงานอย่างมีความสุข ต้องมี "สามครอง ๑๔ ร" ในการบรรยายพิเศษ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ ๓๒" ที่จังหวัดมุกดาหาร คือ

 ๑.ครองตน  ต้อง "รู้ตน รู้ใจ รู้ให้ รู้รับ รู้ปรับ รู้อยู่"

 ๒.ครองคน ต้อง " รู้เขา รู้เรา รู้เหตุ รู้ผล"

 ๓.ครองงาน ต้อง " รู้สู้  รู้รุก รู้ผูก  รู้แก้"

JJ