วันนี้ทางโรงเรียนราชวินิตโดยหมวดภาษาอังกฤษ ได้จัดงานวันคริสต์มาสขึ้นในช่วงเช้าตอนนักเรียนเข้าแถว ซึ่งได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยง ให้ถ่ายภาพวีดีโอ เก็บบรรยากาศโดยรอบของงานและการแสดงบนเวที พึงเวลา 09.00น.จึงได้เดินงานรูปอนุสรณ์ต่อโดยครูบางท่านที่ยังไม่ได้รับรูปแลบางห้องที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปก็ต้องแจ่งนัดหมายวัน - เวลาในการถ่ายภาพที่แน่นอน ซึ่งวันนี้ได้ถ่ายภาพอนุสรณืไป 4 ห้องวเรียนโดยถ่ายภาพซ่อมนักเรียนชั้นป.1/3 และห้อง ป.4 อีก 3 ห้อง จนถึงเวลา 16.00น. จึงเดินทางกลับที่พัก...