ความทุกข์เมื่อเกิดและต้องการดับต้องรู้หนทางเพื่อการดับทุกข์ และทางสายกลางที่เป็นเครื่องมือในการดับทุกข์แบบตรงไปตรงมาก็คือความรู้ทางธรรมในเรื่องอริยสัจ4 นั่นเอง ถ้าไม่เข้าใจในอริยสัจ4 เราถือว่าท่านยังหลง(ทาง)ครับ...