แก้ความหลงตามแนวพุทธ

ท่านหลงเมื่อไม่รู้ในอริยสัจ4
 ความทุกข์เมื่อเกิดและต้องการดับต้องรู้หนทางเพื่อการดับทุกข์ และทางสายกลางที่เป็นเครื่องมือในการดับทุกข์แบบตรงไปตรงมาก็คือความรู้ทางธรรมในเรื่องอริยสัจ4 นั่นเอง ถ้าไม่เข้าใจในอริยสัจ4 เราถือว่าท่านยังหลง(ทาง)ครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แก่นธรรมความเห็น (0)