ถอดบทเรียนคุณเอื้อ

ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานโครงการบูรณาการหน่วยงานเพื่อจัดการความรู้ องค์กรการเงินชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทดลองนำร่องในพื้นที่ 3 ตำบล

1.คุณเอื้อซึ่งเป็นผู้บริหารหรือตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ 9 หน่วยงาน คือ  พช.มวล. ธกส. กศน. สำนักงานเกษตรจังหวัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  ธอส. มรภ. และ พอช.                เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุน ผลักดันโครงการสู่ความสำเร็จ แต่จากการสังเกต พบว่าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วงคุณเอื้อแผ่วเบามาก คุณเอื้อมากันน้อยในแต่ละครั้งที่จัดเวที           ไม่พร้อมเพรียง จึงได้เรียนรู้ว่าโครงการจัดการความรู้ฯนี้จะประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ถ้าวงเรียนรู้ของคุณเอื้อมีความเข้มข้น พร้อมเพรียง รู้เท่าทันและเกาะติดสถานการณ์ เอื้อให้คุณอำนวย    ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เต็มกำลังความสามารถ 

2.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิชม ทองสงค์ ( ผู้ว่าฯ CEO) เป็นผู้อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการโครงการนี้ ในอีกฐานะหนึ่งของท่าน ท่านคือหัวหน้าคุณเอื้อ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการสร้างความรู้ความเข้าใจความชัดเจนและความกระจ่างให้กับคุณเอื้อในโครงการนี้ได้ดีอีกด้วย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้     รวมทั้งบรรยายบ่อยครั้งมาก ทั้งในวงคุณเอื้อ วงคุณเอื้อรวมกับคุณอำนวย รวมทั้งวงคุณเอื้อ          คุณอำนวยและคุณกิจรวมกัน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ บางครั้งเปิดโอกาส                ให้ทีมคุณเอื้อเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ถึงห้องทำงานผู้ว่าฯ ทุกครั้งที่ท่านมาร่วมเรียนรู้ในวง      ของคุณเอื้อและวงอื่นๆ ท่านคือผู้ร่วมเรียนรู้คนหนึ่งในวง รู้วิธีการเรียนรู้ และรู้วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ อย่างไม่ถือเนื้อถือตัว   ผู้ว่าฯได้นำเอาแนวคิดการจัดการความรู้                  ในระยะทดลองนำร่อง 3 ตำบล ไปขยายผลผลักดันแนวคิดไปสู่เวทีเรียนรู้ที่อื่นที่กว้างและถี่ขึ้น               เกิดเป็นกระแสการทำงานของทุกภาคส่วนที่จะต้องอาศัยการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ            ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่กล่าวว่า นครศรีธรรมราช เมืองแห่งการเรียนรู้ เกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนายั่งยืน ทำให้คุณเอื้อได้เรียนรู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีผลต่อการรวมตัวของหน่วยงานหรือการบูรณาการหน่วยงานเพื่อการจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนเป็นสิ่งที่จริงจังมากขึ้น จากที่รวมกันหรือจับมือกันอย่างหลวมๆ การบูรณาการก็จะแน่นแฟ้นขึ้น มีความจริงจังมากขึ้น และที่สำคัญคือจะทวีคูณหน่วยงานเครือข่ายได้มากขึ้นในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)