อนุทินล่าสุด


ajankoy
เขียนเมื่อ

เป็นเวลากว่าครึ่งปี ที่ร่วมความคิดทำงานกับภาคเอกชน ในกาาจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมกับ หอศิลป์พุทธะ สถานบันบันลือธรรม ธรรมสภา ในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในรูปแบบฝึกอาชีพระยะสั้นทุกวันเสาร์ มีนิทรรสการศิลป์ ศาสน์ให้ประชาชนได้ชมความงาม สุนทรีย์จากงานศิลปะไทยโบราณ ช่างสิบหมู่เพื่อการมีงานทำกิจกรรมร้านหนังสือน่าอ่าน ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้การฟังธรรม และศูนย์การเรียนศึกษาพระไตรปิฏก เป็นการบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน ประโยชน์ตกกับ ประชาชนโดยแท้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

นิทรรศการ ศิลป์ ศาสน์ กำลังจะเสร็จสิ้นในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่หอศิลป์พุทธะ และจะมีนิทรรศการ วิสาขบูชามาแทนในรูปแบบเครื่องเคลือบ ศิลาดล ในชื่องานนิทรรศการว่าอะไรโปรดติดตาม เพราะทาง หอศิลป์ได้เชิญศิลปินพื้นบ้าน ศิลาดล อาจารย์พงษ์ลักษ์ สุวรณมาลี ครุภูมิปัญญาไทย นำผลงานมาจัดนิทรรศการ แสดง ตลอดสามเดือนเฉกเช่น นำของ วิทยาลัยในวัง มาจัดแสดง ส่วนของวิทยาลัยในวังก็จะมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ฯครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ รวม " ปีเต็มที่ ศูนย์การเรียนช่างสิบหมู่ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

วันนี้ ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชน สวนมุทิตาธรรม สถาบันบันลือธรรม แห่งธรรมสภาวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิษณุ เอมประณืตร์ ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะนับว่าเป็นวาสนา และโชคที่ได้เดินทางมาพบสถานที่เรียนรู้ด้านพุทธธรรมที่อาคาร สวนธรรม ที่พักอาศัย เรือนธรรม ห้องสมุด โรงมหรสพทางวิญญาณ ที่ถอดแบบมาจากสวนโมกขพลาราม หรือวัดธารน้ำไหล แห่งอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีออกแบบได้อย่างลงตัวสวยงาม สงบ ร่วมรื่นด้วยแมกไม้ ลำธารที่เกิดจากการตกแต่ง และลำคลองที่มีน้ำไหลผ่านประหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรม สัปปายะ เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นที่ชำระใจ และบำเพ็ญเพียร สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งก็มีกิจกรรมจัดทุกๆเดือน ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นฤกษ์ดีดิถีแห่งปัญญาที่จะนำความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดการศึกาษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ศูนยืการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเาก (วิทยาลัยในวัง) โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชดำริก่อตั้งสถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ในโอกาสมหามงคลที่พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯทรงครองศิริราชยสมบัติ ครบ ๕๐ ปีในครานั้น ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ยาวไกลเห็นงานเอกลักษณ์ไทย "ช่างสิบหมู่" ที่ขาดแคลนในการอนุรักษ์ สืบสาน และคงอยู่ในประเทศไทย ในคราวที่เป็นองค์ประธานซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ พระบรมมหาราชวังในโอกาสที่กรุงเทพมหานครมี อายุครบ ๒๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ประชุมเพื่อระดมช่างสิบหมู่ที่มาบูรณะปฏิสังขรณ์ปราสาทราชมณเฑียรที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ ๑ ชำรุดทรุดโทรมมาก ปรากฏมีช่างที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์น้อยมาก และไม่มีสถาบันหรือโรงเรียนที่จะสอน นอกจากสำนักช่างสิบหมู่ในพระบรมมหาราชวังไม่ถึง ๒๕ คน พระองคืจึงพระราชทานที่ดิน ๕ ไร่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล ก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้น โดยแยกออกมาจากโรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ ซึ่งต่อมาคือ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง ชาย และโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง ในพระบรมมหาราชวัง ปัจจุบันนี้ทรงเฝ้าติดตามความก้าวหน้าของสถาบันแห่งนี้ โดยจะทรงมอบพระราชวินิจฉัยเป็นครั้งคราวกับต้นสังกัด คือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่นในสืบสานหลักสูตรการ จักหยวก งานหุ่นหัวโขน งานบุดุนโลหะ งานประดับมุก งานศิลปวัฒนธรรมชีวิตหญิงไทยในอดีต เช่นงานอาหาร ขนมชาววัง ซึ่งทุกวันนี้ ข้าพเจ้า นายวุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง ข้าราชการตัวน้อยๆคนนี้ก็เพียรพยายามสนองพระราชดำริจนสุดความสามารถ เพื่อให้พระองค์ท่านได้มีความพอพระราชหฤทัยในสิ่งที่ดำริไว้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณสาคร ธนมิตต์ พร้อมธิดาได้เดินทางมาเยี่ยมชม การเรียนการสอนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ได้สอบถามภารกิจเป้าหมายและหลักสูตรที่จัด กลุ่มเป้าหมายที่เรียน ผลสัมฤทธิ์รวมทั้งการจัดการตลาดสำคัญสนับสนุนสินค้าที่ผลิตท่านได้รับรู้ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาจากผู้บริหาร และกรรมการสถานศึกษา อาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรม นักศึกษาได้สาธิตและฝากฝีมือไปให้ท่านได้ชิม นอกจากนั้นได้ขึ้นไปดูการเรียนการสอน วิชาช่างสิบหมู่เพื่อการมีงานทำ หลักสุตร ช่างเขียนซึง นศ กำลังเขมักเขม้นในการทำหุ่นหัวโขนเพื่อฝึกทักษะให้มีความแม่นยำเที่ยงตรงตามจารีต ศิลปะจนถึงเวลา ๕ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ถนนทหารบก เมืองนครปฐม เวลา ๑๕.๓๐ น หลังจากพระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นับเป็นงานแรกที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองคือย่างใกล้ชิด ครั้งที่สอง เมื่อคราวเสด็จเปิดพิพิทธภัณฑ์ช่างสิบหมู่ เมื่อวัน

ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง) กว่า ๑๒ ปี จนถึงวันนี้ได้มีโอกาสถวายงานอีกเป็นครั้งที่สอง รู้สึกปลื้มปิติที่เห็นพระพักตร์อย่างใกล้ชิด และถวายบังคมโดย นำ นศ วิชาช่างสิบหมู่ถวายหน้าโขนพระนรายณ์ กับนำชม เครื่องหอมชาววังแผ่นดินสมเด็จพระนรายณ์ ที่นำมาปรุง สตุดินสอพอง ให้ทอดพระเนตร และหยอดดินสอพองอย่างใกล้ชิด โดน นส สุภาวดี บุตรลพ เป็นวิทยากรที่นำมาจาก จ ลพบุรีความเห็น (1)

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นับเป็นงานแรกที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองคือย่างใกล้ชิด ครั้งที่สอง เมื่อคราวเสด็จเปิดพิพิทธภัณฑ์ช่างสิบหมู่ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (วิทยาลัยในวัง) กว่า ๑๒ ปี.......... วันที่ผิดหรือเปล่าคะ พระพักตร์ท่านงามมากค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

วันพุทธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นำ นศ หลักสูตรระยะยาว ช่างเขียน จำนวน ๒๑ คน เรียนรู้นิทรรศการ "อนุภาพแห่งความดี" พระนิพนธ์สมเด็จพระสงฆราช สกลสังฆปรินายก " ที่หอศิลป์พุทธ ถนนบรมราชชนนี ดร ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ มาเป็นประธานพิธีเปิดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

วันนี้ ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร ชัยยศ อิ่มสุวรรณ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ "อนุภาพแห่งความดี" เพื่อเทิดทูนสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก ครบ ๑๐๐ ปี ที่ พิพิธภัณฑ์หอศิลป์พุทธ ศกภ นำ นส จำนวน ๒๐ คน ครู ๕ คนเดินทางไปร่วมเพื่อเป็นการ เรียนรู้นอกชั้นเรียน ชมนิทรรศการ ฟังการบรรยายธรรม และเรียนรู้การเป็นชาวพุทธที่ดีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

ชีวิตหลังเลิกงานประจำวันราชการคือ เดินทางกลับบ้านมาดูสุนัขเพื่ออยู่เป็นเพื่อนจนกว่า นางจะกลับมา (ภรรยา) อายุเราปีนี้ ๖๐ ปีวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จะทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่มีแล้ว เช้าตื่นนอนประมาณตี ๓ ครึ่ง พาสุนัขออกเดินเพื่อปลดปล่อยของเสีย ทั้งเหลว และแข็ง เราเองก็ได้เดินออกกำลังสูดอากาศบริสุทธิ์ รอบๆหมู่บ้านในเขตเมืองสามพราน ติดกับสนามกอล์ฟสวนสามพรานเก่า บัดนี้เปลี่ยนเจ้าของเป็นของเจ้าสัว เจริญ สิริวัฒนภักดี บริษัท เมโทร ก็พอได้อากาศบริสุทธิ์ บางวันก็เดินซะ ๓- ๕ รอบหมู่บ้าน พอเหงื่อซึมๆ กลับมาสวดมนต์ไหว้พระแปลเสร็จแล้วก็จะลงมา หุงข้าว เตรียมกับข้าวข้าวไว้ใส่บาตรพระวัดไร่ขิง พระอารามหลวง มารับในชวง หกนาฬิกาสามสิบห้านาที ทุกวันๆจนเป็นกิจวัตรประจำ ในหวงเวลาที่เหลือในการรับราชการอีกไม่กี่เดือนนี้ มีความตั้งใจแน่วแน่จะถวายงานโครงการพระราชดำริของเจ้าฟ้านักการศึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผู้บริหารด้วยความเต็มกำลัง แต่ก็มาปัญหาเก่าที่เกิดขึ้นใน สถานศึกษาเดิม กศน อำเภอนครชัยศรี เกี่ยวกับการบริหาร งปม ที่ต้องชี้แจงกับกรมบัญชีกลาง อาจถูกเรียกเงินคืนตามที่ได้รับฟังมาจากเพื่อนผู้บริหาร และผสมกับเรื่อง การร้องเรียนไปศาลปกครองของผู้ปฏิบัติงาน เรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมในการทำงาน รวมทั้ง นศ ที่มาสมัครเรียนแล้วไม่สามารถเข้ามาเรียนได้อ้างว่าเลือกปฏืบัติ ฯลฯ สารพัดปัญหาบรรดามีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

เช้าวันเสาร์ที่เงียบเหงาวังเวง วันนี้ตั้งใจจะพักผ่อน หรือเดินทางกลับไปเยี่ยมคุณแม่ที่ต่างจังหวัด ก็มีเหตต้องงดการเดินทาง ด้วยภรรยาต้องเดินทางไปเป็นเพื่อนคนป่วยไปตรวจรักษาทาง รพ รามาธิบดี กรุงเทพฯ แต่เช้ามืด เป็นสารถีนำพาไปส่งที่ท่ารถตู้ประจำทางที่ อ้อมน้อย สมุทรสาคร กลับมาทำเรื่องวาระการประชุมวันจันทร์ที่ ๕ เพราะที่ผ่านมาไม่มีเวลาประชุม ครู บุคลากรอย่างจริงจัง เพราะมีงานจรเข้ามามากมายและวันเสาร์นี้ จึงเป็นเวลาที่จะกำหนดเส้นทางทำงาน ตามนโยบาย เลขาธิการ กศน คนใหม่ นายสุรพงษ์ จำจด ที่เพิ่งไปรับตำแหน่งมาเมื่อวานหมาดๆ เรื่องราวที่จะทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของหน่วยงานเราคงไม่พ้น สิ่งที่เป็น โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ดำริไว้ เพื่อใส่ความเป็นนโยบายให้เชื่อมโยงกันได้ อาทิ นำหลักการของ ดร โกวิท วรพิพัฒน์ "คิดเป็น" ผนวกกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒ หลักผสานเข้ากันในงาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย นำปัญหาและความต้องการ ระดับชาติ ระดับชุมชน ระดับบุคคล มาเป็นกรอบแนวคิด ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายทั่วไป ๓๐ ล้านคน ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายพิเศษ อีก ๑๐ ล้านคน คือ เด็กออกกลางคัน พื้นที่ชายแดน พิการ เร่ร่อน ชาติพันธ์ุ ผู้ด้อยโอกาสอื่น ชายแดนใต้ ชาวไทยภูเขา แรงงานต่างด้าว ภายใตกลไกขับเคลื่อน วงจรเดมมิ่ง P D C Aความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

เช้าวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตื่น นอนตอนตี ๔ เพื่อนำเจ้าแป๊บซี่สุนัขตัวโปรดมาฉี่ เดินออกกำลังเพราะมันแสดงอาการเหมือนอยากออกจากห้องนอน จามบ้าง ครางๆๆแสดงอาการให้เห็นว่าจะออกไปฉี่ ทำธุระในเรื่องหมาเสร็จต้มน้ำชงกาแฟดื่ม แล้วนำถังน้ำไปวางเพื่อรอการส่งจากรถส่งน้ำดื่ม พร้อมถุงใส่สตางค์เวลาเด้กส่งน้ำมาจะทราบเพราะวางเงื่อนไขผูกติดไว้กับถังทุกๆครั้ง มาเปิดดูข่าวสารบ้านเมือง ทาง ทีวื ช่อ ๓ คุณวิศาล ดิลกวาณิชย์ รายงานข่าวเด่นเรื่อง อุ้มบุญ พร้อมแง่คิดกฏหมายไทย กับการอาศัยช่องว่างกฎหมายทำธุรกิจ "อุ้มบุญ" เป็นช่องทางทำมาหากินของผู้เห็นช่องทางเป็นแง่คิด "ศรีธนญชัยไม่เคยตายจากประทศไทย"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

เดินทางกลับบ้านที่ชัยนาท เพื่อทำบุญกระดูกบรรพชน รดน้ำดำหัวมารดาที่เหลือพระในบ้านองค์เดียวพร้อมกับพี่น้องสายโลหิตเดียวกันทั้งบุญธรรมและลูกที่คลอดจากครรภ์มารดาเดียวกัน ที่วัดราษฏร์ศรัทธาราม(ดอนกะพี้) ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ที่คิดไว้จะเป็นเรือนตาย หนีความวุ่นวายในเมืองยามบำนาญหรืออาจจะออกจากราชการก่อนกำหนดเวลาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

เดินทางไปพักผ่อนรับอากาศหนาวที่ญี่ปุ่นให้หายขุ่นมัวกับครอบครัวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

การประเมินคุณภาพได้เสร็จสิ้นลงด้วยความสบายใจความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ajankoy
เขียนเมื่อ

เดินทางไปเปิดโรงเรียน "ฒ" ชมรมผู้สูงอายุตำบลแหลมบัว มีความสุขมากที่ได้ทำดีในวันครู ดีกว่าไปร่วมกิจกรรมวันครูกับบบันดาสมาชิกข้าราชการครู  แต่ก็เสียใจที่มิได้ไปไหว้ครู ๒ ท่านที่ียังมีชีวิตครู นุกูล ชมภูนิช สอนวิชาศิลปที่สมัยเรียน ป.กศ สูง กับครูผานิต  ศรลัมภื ครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ เลขาคณิต สมัยเรียนมัธยมศึกษา ที่ รร บำรุงวิทยา ๒๕๑๓ -๒๕๑๕ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ajankoy
เขียนเมื่อ

นิเทศ การสอนของครู กศน ตำบลต่างๆ จำนวน ๖ แห่ง ตั้งแต่เช้าเวลา 08.30 น ถึงบริเวณ รร วัดสว่างอารมณ์ ตำบลขุนแก้ว นักศึกษายังไม่มา ครู ก็สารวนกับ โต๊ะ เก้าอี้เรียนที่หายสาปสูญไปตั้งแต่เมื่อคืนที่มีงานเลี้ยงในสนามกีฬา จึงตัดสินใจเดินทางเพื่อบริหารเวลาไปนิเทศ กศน ตำบล นครชัยศรี ก็พบบรรยากาศการเรียนที่แออัดยัดเยียด รวม  CLASS  จนไม่มีที่นั่งเพียงพอกับ จำนวน ครู 1 คน น่าอเน็จอนาถใจแท้ เดินทางไปนิเทศต่อ กศน ตำบลไทยาวาส ครู ปรารถนา ยิ้มสีใส  เชิญครูประจำการมาสอนแทน แต่ นศ มาเรียน 6 คนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ajankoy
เขียนเมื่อ

วันคืน ผันผ่าน หมุนเวียนจบเกือบครบเกษียณอีกไม่กี่ปี มัวแต่รอวันที่จะเกษียณโดยไม่คิดอ่านทำอะไรคงไม่ใช่วิสัยเรา เพราะงานที่ทำให้ราชการต้องดี ทุกขั้นตอน ถุกต้องตามหลักวิชา หลักปฏิบัติ หลักการหรือหลักคิด เพื่อนๆที่ก้าวหน้ามาก่อนนี้ทุกคนล้วนเก่งกาจได้บทเรียนที่ดีจากควาตั้งใจทำงานในหน้าที่ ต่างกับเราที่ทำงานที่ชอบสไตล์ที่โปรดจนลืมความก้าวหน้า แต่ก็คิดว่ามาไกลกว่าที่ตั้งใจไว้มากมายเพราะสตาร์ทจาก จัตวาอันดับ ๑ มาจนกระทั่งถึงระดับสัญบัตร  ชำนาญการพิเศษความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ajankoy
เขียนเมื่อ

นานหลายเดือน เกือบเป็นปีที่มิได้บันทึกเรื่องราวที่ดำเนินไปเป็นเรื่องราวในบันทึกนี้ วันนี้นึกขึ้นมาได้่าเราเป็นสมาชิกที่ดำเนินเรื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ กว่า ๕ ปีได้มีเรื่องนำเสนอเป็นบันทึกเพื่อเผยแพร่มากคนหนึ่ง ตอนหลังมาใช้สื่อด้านโชเชียนมีเดียมากขึ้นจึงมิได้อาลัยใยดีกับเพื่อนเก่า ดั้งเดิมที่ให้ความสว่างทางปัญญา และเพื่อนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่งมีคุณค่ามากมายหลายๆท่านความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ajankoy
เขียนเมื่อ

วันนี้ตื่นขึ้นมาเวลา ๔ นาฬิกาเศษ เหมือนทุกๆวัน เพื่อนำสุนัขออกไปปลดปล่อยของเสีย และเดินออกกำลังกายได้ ไม่เกินสิบก้าว อาการล้าที่ข้อเข่า ปวดหลังก็เกิดขึ้น อาการปวดปัสสาวะก็ติดตามมาจึงต้องปลดปล่อยพร้อมๆกับ แป๊บซี่สุนัขที่นำมาเลี้ยว กว่า สามปีแล้ว มันเริ่มโต และเรียนรู้ที่จะขยายเผ่าพันธุ์เฉกเช่น สุนัขวัยหนุ่มเต็มตัวเพราะสังเกตอากัปกิริยาที่มันชอบดม สุนัขตัวอื่นด้านหลังและสำเร็จความใคร่กับตุ๊กตา หมอนข้าง เมื่อคึกสุดขีด เปรียบกับตัวเราเอง อายุมากขึ้นกว่า ๕๖ ปีเหมือนจะเข้าสู่วัยสูงอายุ สุภาพกายเริ่มเสื่อมถอย อาการอยากทำโน้นนี่มีมากขึ้น ขยันเก็บขยันกวาดตามโปรแกรมที่ถูกมาวัยเด็ก  เห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดคงเป็นไปตามกรรม สัตว์โลก เข่าก้ยังปวดอยู่เพราะตรากตรำเดินทางไป หลวงพระบาง นับเป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิต นานกว่าไปเกาหลี  อินโดนีเซียวันนี้ เป็นวันไหว้ พรุ่งนี้เป็นวันตรุษจีน ปีใหม่ของชาวมังกร ตรงกับวันพระ ได้สวดมนต์เมื่อคืนเพื่อให้ระลึกคุณพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ อาการเจ็บหลังก้มไม่ลงว น่าจะมาจากพังผืดเกาะเส้น หรือไตอักเสบ ตับก้คงแข็งหมดแล้ว เพราะดื่มมามากตอนวัยหนุ่ม เราจะมีชีวิตอีกยาวนานสักเท่าไหร่ ลูกยังไม่จบมหาวิทยาัลัย ไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงาน จะเอาชีวิตรอดมาทิ้งไว้เพื่อลูกๆ ๒ คนจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหา ตามลำพงหรือเปล่า เพราะรู้ตัวว่าอายุไขคนเราสมัยนี้สั้นลงทุกวัน รวมทั้งเรา ความดัน ไขมันอุกเส้นเลือด ไตอักเสบ ตับแข็ง มินานคงต้องเตรียมตัว "ตายก่อนตาย"
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ajankoy
เขียนเมื่อ

เช้านี้เป็นอีกวันที่ต้องตื่นตามเวลาชีวิต ตี 4 เพื่อติดตามข่าวจากสื่อประจำวันพร้อมนำสุนัขไปปลดปล่อยของเสียหน้าบ้าน ข่าวเรื่องเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ แต่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษากลับไม่มีพื้นที่ข่าว มีแต่แจกแทปเลตของรัฐบาล และการเยียวยาฟื้นฟุให้กำลังใจประชาชนตามที่กำหนดไว้ในช่วงมีมติ ครม ก็เป็นไปตามคาดปีมะโรงคือปีแห่งการผกผันเริ่มต้นวันที่ต้องเผชิญกับสาธารณภัยพิบัติ ตั้งแต่แผ่นดินไหว คลื่นลมแรง อากาศแห้งแล้งโรคภัยใหม่และเศรษฐกิจตกต่ำ........ดังคำทำนายของผู้ปฏิบัติธรรมที่ต้องการเผยแพร่ในโอกาสต่อไป..........รวมถึงการติดตามสถิติของมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่คาดการณ์ไว้นานแล้วแต่เรามิเคยเตรียมตัวเพื่อจะรับมือตั้งแต่วันนี้..ให้การศึกษาเรียนรู้ที่จะเผชิญ.....เป็นการเรียนรู้เพื่อชีวิต...และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันตาม 4 เสาหลักการศึกษาตลอดชีวิตในสหศวรรษ คศ2020ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ajankoy
เขียนเมื่อ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 คณะ กศน อำเภอทับสะแก จากประจวบฯจะเดินทางมาตั้งครัว กศน ที่ประตูนำพระพิมลธรรม ตำบลลานตากฟ้า ปรุงอาหารกล่องใส่เรือไปส่งให้กับประชาชนที่ติดเกาะอยู่ในบ้านมา 2 เดือน เต็มไม่มีหน่วยงานใดเข้าถึง นอกจาก ลุกเสือ กศน นครชัยศรี ผอนิคม ฝอยทอง และครู กศน ตำบล มิตรแท้ยามยากไม่เสียแรงเคยรัลราชการอยู่ประจวบมาด้วยกันระยะหนึ่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ajankoy
เขียนเมื่อ

   วันนี้ ผ่านงานที่ง่ายๆ มาอีก 1 วัน เป็นการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในเวลา บ่ายอากาศร้อนให้เด็กนักเรียนฟัง 200 กว่าคนฟัง ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี เด้กไม่สนใจฟัง คุยกัน เล่นกันภายใต้เครื่องเสียงที่ดังอุดอู้ฟังไม่ได้ศัพท์....ใช้เวลา 30 นาที ก็เอวังเพราะเป็นไปตามคาดคือ เด้กไม่สนใจฟังวิชาการเพราะ วัย ช่วงเวลาที่ฟัง บรรยากาศในการเรียนรู้ และเนื้อหาไม่สอดคล้องกัยผู้ฟังเลย.......คิดเสียว่าบริหารกล่องเสียงความเห็น (2)

อาจารย์อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการบรรยายให้ตรงกับลักษณะของผู้ฟังถึงจะเรียกความสนใจจากเด็กได้ละมังคะ แนวทางอย่างเช่นพระมหาสมปอง ก็น่าเอามาเป็นแบบอย่างนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

ความคาดหวังล่วงหน้า.......ก่อนบรรยายแล้วคือขัดตาทัพให้วิทยากรหลักสูตรระยะสั้น วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสานทางมะพร้าว....เป้าหมายผู้จัดคือให้มาแนะนำ...ตัวเพราะที่โรงเรียนนี้ไม่มีใครรู้จักเรา...วิทยากรเดินทางมาช้าจึงต้องทำตามใบสั่งพรรคพวกที่คุ้นเคยรู้จักกันดี...ขอบคุณสำหรับการแนะนำให้เป็นพระสมปอง

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ajankoy
เขียนเมื่อ

  วันนี้ประชุมประจำสัปดาห์ ด้วยความเครียด เพราะบุคลากรไม่เปลี่ยนแปลงการทำงานการมาทำงาน การลงเวลา การมาอยู่เวรยาม การทำเวรรักษาความสะอาด การมาก่อนกลับทีหลังมีแต่ ผอ.คนเดียว ต้องมานั่งรอเปิดประตู ปิดประตู ประกาศแล้วไม่เปลี่ยนก็ขอเดินออกจาก กศนนครชัยศรี ในเดือน เมษายน 2554 ตามที่ลั่นสัจวาจาไว้..เพราะแม่เริ่มแก่และป่วยเดินไม่ได้แล้ว...เดินทางกลับไปอยู่บ้านดีกว่า..พอทีกับการเคี่ยวเข็ญ....คนที่ปิดกั้นตนเองด้านการพัฒนา....การที่เขาเป้น เขาอยุ่แบบนี้มาเนิ่นนาน...เป็นสันดานแล้วแก้ไขยากมากขอให้องค์กรกศน .นครชัยศรีจงเจริญเทอญกับ ผู้บริหารหน้าใหม่ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ajankoy
เขียนเมื่อ

เจ้าหมาเป๊บซี่...กับการฉี่เรี่ยราด.......ไม่เว้นแม้แต่พรมเช็ดเท้า......และผ้าห่มนอนตัวเองรู้แต่ว่าเขา...ไม่รู้จักความอดกลั้น....เพราะเป็นสัตว์....ที่ต้องการฝึกฝนพรำสอนจากเรา..คิดได้ก็สะท้อน..ตนเอง.....ว่าแม้แต่ลูก 2 คนยังไม่ต้องการเรา...เพราะดุเกินไป..ไม่ได้ให้ความรักความอบอุ่นที่ดีพอหรือไม่...เป๊บซี่เป็นหมาที่สะท้อนธรรม..ความเป็นพ่อที่เราเองไม่ได้ให้เวลากับลูกมัวแต่มุ่งงาน.....จนลืมกอดลูกหรือเปล่า...เขาจึงไม่รักเรานอกจากจะต้องการเงิน...ปรนเปรอความสุขทางวัตถุ......ขอบใจเป๊บซี่...สะท้อนธรรมเวไนยสัตว์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี