อนุทินล่าสุด


นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

1 คนที่ยังแสวงหาผลประโยชน์ หากเขาป่าวร้องว่ารักชาติเหนือชีวิต นั้นไม่ใช่สัจธรรมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ
                "ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก" http://www.nature-dhrama.com

                    ขอเสียงสนับสนุน การเสนอกฎหมาย 1 มาตรา
                         ในร่างรัฐธรรมนุญฉบับใหม่
                                2555

   ด้วยมีการเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งขณะนี้มีการอภิปรายอยู่ในสภา และมีแนวโน้มแต่งตั้ง สสร. เพื่อดำเนินกาแก้ไข  "ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก" ขอนำเสนอกฏหมายบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 1 มาตรา และขอให้ท่านพิจารณาลงคะแนนเสียงสนับสนุน เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป

   เพื่อความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง การปกครองบ้านเมื่องควรเปิดสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนในชาติมีโอกาสเลือกแนวทางวิถีการดำรงชีวิตตามความต้องการอย่างอิสระเสรี

   ตามความเป็นจริงเรื่องการปกครองของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ถูกบังคับให้เดินทางเดียวคือ ระบบประชาธิปไตยแบบทุนนิยม ซึ่งผมเอง ชอบเรียกว่า "ระบบวัตถุนิยม" ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของการอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง   และได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ แต่การปฏิบัติจริง ๆ ยังไม่ได้เป็นรูปธรรมมากนัก ด้วยเหตุนี้จึงควรมีกฎหมายบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การดำเนินการเรื่องนี้มีความถูกต้อง สะดวกชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นทางเลือกของประชาชนในชาติอย่างอิสระเสรีอีกทางหนึ่ง

   รัฐบาลต้องบริหารประเทศแบบคู่ขนาน คือ ซีก "ระบบวัตถุนิยม" และซีก "พอเพียงนิยม" เมื่อมีกฎหมายในรัฐธรรมนูญ การบริหารของรัฐจึงต้องมีความทัดเทียมกัน คือให้การสนับสนุนทั้งสองฝ่าย ทำอย่างจริงจังทั้งสองฝ่าย สรุปว่ามุ่งพัฒนาให้เต็มรูปแบบทั้ง 2 ฝ่าย ประชาชนจะเลือกอยู่ในระบบใดเป็นสิทธิของประชาชน เมื่อนานปีเข้าประชาชนเป็นผู้ตัดสินเลือกฝ่ายได้เด่นชัดขึ้น หรือจะควบคู่ไปทั้งสองอย่างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร  ทั้งนี้ให้เป็นทางเลือก เพื่อเป็นบทพิสูจน์ระบบการดำรงชีวิตไปในตัว ไม่ต้องให้ประชาชนกังขาว่าระบบใดดีไม่ดีอย่างไร นั่นเป็นการค้นหาการดำรงชีพที่ให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง และยั่งยืนช่องทางหนึ่ง 

   สำหรับแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล และประชาชนช่วยกันคิดหาแนวทาง ปรับปรุงพัฒนากันต่อไป
       "ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก" เองมีรูปแบบ และแผนงานการอยู่ในแบบระบบ " พอเพียงนิยม" ซึ่งได้นำเสนอในเว็บไซต์ 
                 http://www.nature-dhrama.com

   แนวทางที่นำเสนอนี้คือ "ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง" และกฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีลักษณะเนื้อความดังนี้ 

" ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพการเลือกแนวทางการดำรงชีพ ในรูปแบบ ประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจวัตถุนิยม หรือ ประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจพอเพียงนิยม โดยรัฐบาลต้องมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทั้งสองระบบเศรษฐกิจนี้อย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน "

   ขอให้ท่านลงคะแนนเสียงสนับสนุน เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการ และหากท่านนำเรื่องนี้เผยแพร่ให้ได้รับทราบอย่างกว้างขวางขึ้นได้ด้วยวิธีใด ผมในนาม "ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก" การบขอบพระคุณยิ่ง

   หมายเหตุ : หากท่านลงคะแนนเสียงสนับสนุน และแสดงข้อคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ http://www.nature-dhrama.com จะดีมากครับ 


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

8 คุณอย่าคิดว่าได้รับประทานเนื้ออันแสนอร่อย นั่นคุณรู้ไม่ คุณกำลังรับประทานสารพิษ

จาก http://www.nature-dhrama.com

   "ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก"


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

88 แค่แต่คิดจะนำแก่นแท้ของหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างจริงจัง ความสันติสุขย่างกรายมาแล้วล่วงหน้า

        จาก http://www.nature-dhrama.com


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

คำควรคิด จาก ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก

                             112

ความคิดเอาชนะความรู้สึกไม่ได้ ที่เรานับถือศาสนาพุทธเป็นไปอย่างแบบประเพณี

                      นั่นก็ คือแค่ความคิด 
      นั่นเท่ากับเราไม่ได้ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
   มีหรือที่เราจะเอาชนะความรู้สึกที่กำลังหลงติดยึดกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
                      ซึ่งนั่นไม่ใช่ทางดับทุกข์


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

คำควรคิดจาก ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก

116

  หลักพุทธปรัชญา พยายามเรียนรู้ความจริงของธรรมชาติ เพื่อเข้าถึงธรรมชาติ 
               จึงน่าจะเป็นศาสตร์ที่บำรุงจิตใจโดยแท้
  ส่วนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พยายามพิชิตธรรมชาติ จึงน่าจะเป็นศาสตร์ที่เปรียบดัง
      อาวุธร้ายที่อยู่ในกำมือเด็ก มันจึงล่อแหลมที่จะก่ออันตรายได้ทุกเมื่อ
     ด้วยเหตุนี้ ในเมื่อเรายังอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แล้วเราจะเลือกเดินทางใด


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

และคิดว่าเมื่อเขาได้สัมผัสเพียงครึ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยสัมผัส เขาก็คงไม่ให้เสียงนี้ลบเลือนไปอย่างข้าพเจ้าหลงไหลอยู่เช่นกันความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

อยากให้เสียงนี้หวนคืนมา สู่โสตสัมผัสของฅนรุ่นใหม่ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

สุดแสนเสียดายยิ่งที่เสียงนี้ค่อยลบเลือนหายไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงตำน้ำพริกแกง ทำให้หวนคิดถึงอดีต แล้วรู้สึกอบอุ่นใจ สบายใจความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

เมื่อไรบรรดาเศรษฐีทั้งมวลรู้จักคำว่า “ธรรมทาน” การรู้ซึ้งถึงการสร้างบุญแบบนี้ใหญ่หลวงยิ่ง เมื่อนั้นโลกมีแต่ความสันติสุขความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

จึงอุปมาเหมือนพยายามใช้น้ำครำซักฟอกผ้าให้ขาว เป็นการชำระที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์ได้ยาก อนิสงส์ของบุญจึงไม่ไกลไปกว่า วัตถุธรรมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

119หากบรรดาเศรษฐีส่วนใหญ่ีสร้างบุญด้วย วัตถุทาน การให้ทานแต่ละครั้งจึงมักอธิษฐานให้ตนได้ถึงสวรรค์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

เรามาเริ่มต้นด้วยกันเพื่อการอยู่ร่วมอย่างสันติสุขและยั่งยืน ด้วยการอยู่แบบธรรมชาติธรรมธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลกความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

มนุษย์รู้ไม่ว่าที่ท่านแย่งชิงที่อยู่ของพืช แลของสัตว์นั้น สักวันหนึ่งที่ตรงนี้ก็จะถูกแย่งชิงความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

What they have to figure out what to make of all of us. Together with a peace of “Nature-Dharma upholding the world.”ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

Everybody I think it’s good to be true to life the right way. Which shall be found, but peace.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

Happy New Year to Dear Members. And their movements throughout the year 2012 will come together to create something good for mankind.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

สิ่งคิด สิ่งปฏิบัติเหล่านั้นย่อมสนองให้เราทุกคน มีความสันติสุขร่วมกันตลอดไป จาก “ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก”ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

เพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อน เจ็บ และเพื่อนตาย คิดในเรื่องดี ๆ เรื่องความจริง ความถูกต้อง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างถูกทาง ซึ่งจักพบแต่สันติสุขความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

สวัสดี ปีใหม่ 2555 เรียนท่านสมาชิก และผู้ติดตามความเคลื่อนไหว ทุกท่าน ตลอด ปี 2555 นี้ มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี เพื่อ เพื่อนมนุษย์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

สิ่งดี เพื่อ เพื่อนมนุษย์ เพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อน เจ็บ และเพื่อนตาย คิดในเรื่องดี ๆ เรื่องความจริง ความถูกต้อง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

สวัสดี ปีใหม่ 2555 เรียนท่านสมาชิก โกทูโน และผู้ติดตามความเคลื่อนไหว ทุกท่าน ตลอด ปี 2555 นี้ มาร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

Get the music for life.

                           Adequacy

Wrong livings, life only have chaos. Uncomfortable life Being to be oldest persons, death and be in tumult continuously

       Surplus living, a lot of debts
       Confused with the currency
       Regretted the time that be released to kill the soul

Sufficient living, have enough to eat Do not hoard it. Do not Greed, ignorance and will be a comfortable life certainly Well enough living, not at risk and isn't frustrated Body and mind to rest Far from the disease, nothing the sorrow

      Natural living, the mind is clean and fresh.
      Do not tarnish the defect
      Good-looking, well being because of the moral.

From http://www.nature-dhrama.com

      ครับส่วนหนึ่งเพื่อเผยแพร่สู่สากล ข้อความที่ต้องแก้ไข กรุณาส่งผ่านเว็บนี้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้วย เป็นพระคุณยิ่ง 


ความเห็น (1)

คุณครูช่วยเขียนภาษาไทยที่คุณครูตั้งใจสื่อสารเอาไว้ควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วยได้ไหมคะ เผื่อท่านที่สันทัดภาษาอังกฤษจะได้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะเห็นคุณครูตั้งใจดีมากที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องบอกว่า ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกแกรมม่าจึงทำให้อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเลย อยากช่วยแก้ไขแต่ไม่เข้าใจก็เลยแก้ไม่ถูก ถ้ามีภาษาไทยกำกับไว้ด้วยจะได้ช่วยแปลให้ได้ว่า ตรงกับที่ต้องการสื่อสารหรือไม่

หวังว่าคุณครูคงไม่เห็นเป็นการล่วงเกินนะคะ ชื่นชมในความตั้งใจเลยอยากช่วยน่ะค่ะ

 

นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์
เขียนเมื่อ

I asked you that, "How much do you need food per one day?" I asked you like this because we have enough to eat, don't hoard, don't worry about there isn't the provision for their children. We should struggle to do only these following matters.

  1. We study, discover and research that 'how much we are planning to consume the area for manufacture food in our community that we managed'.

  2. We study, discover and research that the most useful food that we will eat-- what types or groups of food?

  3. We study, discover and research that what is the best way to exercise and how we can do it.

  4. We study, discover and find the ways for recreational enjoyment. It can make the most aesthetics to the mind of human. We have all fields of art for happy existence. What are works of art such as Thai dance, drama, sculpture, drawing, music,etc.

  5. We study, discover and research that the soaps, detergents, clothing, how we will manage in any way.

  6. We learn that our government will administer by any means for accordance with the co-existence in our society.

  7. Our schools, campus build the students to research all aspects of living together sufficiently and the happiness of human society in the right way. Creation the aspects of mind and virtue. 


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท