อนุทิน 104907 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

                "ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก" http://www.nature-dhrama.com

                    ขอเสียงสนับสนุน การเสนอกฎหมาย 1 มาตรา
                         ในร่างรัฐธรรมนุญฉบับใหม่
                                2555

   ด้วยมีการเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งขณะนี้มีการอภิปรายอยู่ในสภา และมีแนวโน้มแต่งตั้ง สสร. เพื่อดำเนินกาแก้ไข  "ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก" ขอนำเสนอกฏหมายบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 1 มาตรา และขอให้ท่านพิจารณาลงคะแนนเสียงสนับสนุน เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป

   เพื่อความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง การปกครองบ้านเมื่องควรเปิดสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนในชาติมีโอกาสเลือกแนวทางวิถีการดำรงชีวิตตามความต้องการอย่างอิสระเสรี

   ตามความเป็นจริงเรื่องการปกครองของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ถูกบังคับให้เดินทางเดียวคือ ระบบประชาธิปไตยแบบทุนนิยม ซึ่งผมเอง ชอบเรียกว่า "ระบบวัตถุนิยม" ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของการอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง   และได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ แต่การปฏิบัติจริง ๆ ยังไม่ได้เป็นรูปธรรมมากนัก ด้วยเหตุนี้จึงควรมีกฎหมายบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การดำเนินการเรื่องนี้มีความถูกต้อง สะดวกชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นทางเลือกของประชาชนในชาติอย่างอิสระเสรีอีกทางหนึ่ง

   รัฐบาลต้องบริหารประเทศแบบคู่ขนาน คือ ซีก "ระบบวัตถุนิยม" และซีก "พอเพียงนิยม" เมื่อมีกฎหมายในรัฐธรรมนูญ การบริหารของรัฐจึงต้องมีความทัดเทียมกัน คือให้การสนับสนุนทั้งสองฝ่าย ทำอย่างจริงจังทั้งสองฝ่าย สรุปว่ามุ่งพัฒนาให้เต็มรูปแบบทั้ง 2 ฝ่าย ประชาชนจะเลือกอยู่ในระบบใดเป็นสิทธิของประชาชน เมื่อนานปีเข้าประชาชนเป็นผู้ตัดสินเลือกฝ่ายได้เด่นชัดขึ้น หรือจะควบคู่ไปทั้งสองอย่างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร  ทั้งนี้ให้เป็นทางเลือก เพื่อเป็นบทพิสูจน์ระบบการดำรงชีวิตไปในตัว ไม่ต้องให้ประชาชนกังขาว่าระบบใดดีไม่ดีอย่างไร นั่นเป็นการค้นหาการดำรงชีพที่ให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง และยั่งยืนช่องทางหนึ่ง 

   สำหรับแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร เป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล และประชาชนช่วยกันคิดหาแนวทาง ปรับปรุงพัฒนากันต่อไป
       "ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก" เองมีรูปแบบ และแผนงานการอยู่ในแบบระบบ " พอเพียงนิยม" ซึ่งได้นำเสนอในเว็บไซต์ 
                 http://www.nature-dhrama.com

   แนวทางที่นำเสนอนี้คือ "ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง" และกฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีลักษณะเนื้อความดังนี้ 

" ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพการเลือกแนวทางการดำรงชีพ ในรูปแบบ ประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจวัตถุนิยม หรือ ประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจพอเพียงนิยม โดยรัฐบาลต้องมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทั้งสองระบบเศรษฐกิจนี้อย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน "

   ขอให้ท่านลงคะแนนเสียงสนับสนุน เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการ และหากท่านนำเรื่องนี้เผยแพร่ให้ได้รับทราบอย่างกว้างขวางขึ้นได้ด้วยวิธีใด ผมในนาม "ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก" การบขอบพระคุณยิ่ง

   หมายเหตุ : หากท่านลงคะแนนเสียงสนับสนุน และแสดงข้อคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ http://www.nature-dhrama.com จะดีมากครับ 
เขียน 25 Feb 2012 @ 10:42 ()


ความเห็น (0)