จากการสัมมนาหมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ  เมื่อวันที่ 17 พค. 50  ทำให้ได้รับความรู้และทดลองฝึกปฎิบัติวิธีการคิดที่หลากหลาย ทำให้ทราบว่า เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เราสามารถมีวิธีการคิด หรือมุมมองในเรื่องเดียวกันนั้น ได้หลายแบบ แล้วแต่ว่า คุณคิดโดยใช้หมวกสีใด

               ซึ่งการคิดโดยใช้หมวกสีต่างๆ ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น  แล้วแต่ความเหมาะสมและการนำไปใช้ประโยชน์  ที่นี้มาดูนะค่ะ...ว่าหมวก 6 ใบนั้นมีสีอะไรบ้าง และหมายถึงการคิดแบบใด

       หมวก 6 ใบ  หรือ  6 สี  

  • สีขาว  หมายถึง  การคิดแบบอิงอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงข้อมูล  และตัวเลข     โดยไม่มีอคติ  ไม่ลำเอียง   

           - สวมบทบาทเป็นคอมพิวเตอร์   ให้ข้อเท็จจริงแบบเป็นกลาง และไม่มีอคติ ไม่ต้องตีความ ขอแค่ข้อเท็จจริงเท่านั้น อะไรคือข้อเท็จจริงต่างๆของเรื่องนี้ 

  • สีแดง  หมายถึง   การคิดที่อยู่บนพื้นฐานของอารมณ์และความรู้สึก 

           - สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับข้อมูลที่เป็นกลาง  ลางสังหรณ์  สัญชาตญาณ ความประทับใจ  สิ่งที่ไม่ต้องการข้อพิสูจน์ สิ่งที่ไม่ต้องเหตุหรือผลหรือหลักฐานมาอ้างอิง            

  • สีดำ  หมายถึง  การคิดที่อยู่บนพื้นฐานของข้อควรระวัง และคำเตือน

           - ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของเรื่องนั้น  คอยเตือนภัยให้ระวังตัว  สิ่งนั้นไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ในอดีตอย่างไร ทำไมสิ่งนั้นอาจใช้การไม่ได้ ชี้ให้เห็นปัญหาและความยุ่งยาก  การอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์ ดำรงคุณค่าและจริยธรรม

  • สีเหลือง  หมายถึง  การคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกที่ดี เป็นมุมมองในแง่บวก รวมถึงความหวัง และการคิดในแง่ดี เป็นการคาดการณ์ในเชิงบวก

          - เป็นความคิดเชิงบวก  สีเหลืองคือสีของแสงแดดและความสว่างสดใส  การมองโลกในแง่ดี การมุ่งมองที่ผลประโยชน์ การคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้

  • สีเขียว  หมายถึง  การคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ 

           -  เป็นความคิดใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ  การจงใจสร้างความคิดริเร่มใหม่ๆขึ้นมา  ทางเลือกใหม่ๆ และอีกหลายทางเลือกใหม่ๆ  การเปลี่ยนแป ลง และแง่มุมใหม่ในการมองปัญหา

  • สีฟ้า  หมายถึง  การคิดที่อยู่บนพื้นฐานของการคิดแบบควบคุม การจัดระบบกระบวนการคิด และการใช้หมวกอื่นๆ 

           - เป็นการคิดที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบการคิด  การควบคุมหมวกคิดใบอื่นๆ เป็นการมองภาพรวมข้อสังเกตและสถานการณ์โดยรวม  สรุปและลงมติ

                แนวความคิดแบบหมวกทั้งหกใบ  ค่อนข้างเข้าไจได้ง่าย และนำไปใช้ได้ง่าย  โดยเฉพาะในการประชุมที่ต้องถกเถียงเรื่องต่างๆ กันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทุกคนในองค์กรควรจะเข้าใจความหมายของหมวกต่างๆ ข้างต้นโดยใช้เป็นภาษาที่เข้าใจโดยทั่วกัน  ในหลายองค์กรที่สัญลักษณ์ของหมวก ได้กลายเป็นภาษาที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยการคิดอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ.......

                 สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือ Six Thinking Hats หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ  เขียนโดย Edward de Boro ตามหน้าปกหนังสือที่นำมาฝากด้านล่างค่ะ.......

                            

        ดาวโหลด Powerpoint  ประกอบการสัมมนาได้ที่นี่ค่ะ 

 

นันทา  ติงสมบัติยุทธ์

31 พค. 50